84887. lajstromszámú szabadalom • Olom-csapágyfém

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84881. SZÁM. — XVI/c. OSZTÁLY. Ólom-csapágyfém. Mathesius Walther tanár, titkos kormánytanácsos és Mathesius Hans oki. mérnök Charlottenburg". A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 17-ike. Néhány év óta a korábban kizárólag al­kalmazott ónfehérfémből álló csapágy­fémek helyett keményített ólomötvözete­ket használnak. Ezek ólomból állanak, 5 amelyet alkaliföldfémek vagy alkalifémek hozzáadása útján keményítettek. Ezen öt­vözeteknek tudományos vizsgálatából ki­tűnt, hogy az ilyen ötvözetekben az ólom­nak az előbb említett fémekkel való, 10 Pb. 3Ca típusú kémiai vegyületei képződ­nek, amelyek az olvasztott ólom-alapinasz­szában oldódnak, míg annak kihűlésénél és megmerevedésénél mint primer kristályok vagy eutektikus alakban kiválnak. Az 15 ólomnak ezen fémvegyületei lényegesen keményebbek, mint a tiszta ólom és azért ezen fémeknek csapágyfémek gyanánt való alkalmazásánál a csapágynak rövid futása után, a tulaj donkép eni csapágyfutó-20 felületet alkotják, amelyen a tengely nyug­szik. Az ilyen csapágyfelületnek ellentálló képessége kopás ellen ezen fémvegyületek keménységén és ellentállóképességén alap-25 szik. Megkísérelték már az ilyen fémekhez fémrezet mint ilyet vagy réz-ónötvözetek alakjában hozzáadni, oly célból, hogy a még keményebb szövedékalkatrészek kép-80 ződése által a csapágyfelületeknek kopás elleni ellentállóképességét fokozzák. Az eredmény általában kielégítő mind­addig, míg csak! csekély százalék-mennyi­ségű rezet adunk a fémfürdőbe; mihelyt 85 azonban ezt az adagolást növeljük, szivá­rogtatási tünemények lépnek fel, miután a rézkristályoknak az ólomoldatból való kiválása már aránylag magas hőmérsékle­ten kezdődik, mielőtt még az ólomalkali­vagy toMalkalivegyületek kikristályoso- 40' dása megkezdődnék. A csapágyfémnek egész tömege ekkor még olyan, hígfolyós, hogy a kiválásra jutott réz- vagy ónréz­részeknek már aránylag rövid idő alatt az olvasztott csapágyfémeknek az olvasztó- 45-kazánban, az öntőkannában vagy más­effélékben való állásánál alkalmuk van, hogy a fürdő felületére emelkedjenek es ott sűrűnfolyósabb ötvözetalkatrészeket képezzenek. 50-Beható kísérletek már most azt 'mutat­ták, hogy ezen hátrány elkerülhető, ha a rezet rézkálciumvegyület (Cu4öa) alakjá­ban vagy pedig a többi alkaliföld- vagy alkálifémnek megfelelő rézvegyülete alak- 55. jában adjuk a fürdőbe. Ekkor könnyen sikerül az előbb említett fajtájú ötvözeteket 4—6%-nyi vagy több réztartalommal előállítani, amelyeknek ol­vasztott állapotban való hosszabb állásnál 60-sincs hajlandóságuk a szétbomlásra. A réz ezen feltűnő viselkedésének magyarázatát egy fényképnek metallográfiai megvizsgá­lása adja meg, amelyből könnyen kivehető, hogy az ilyen ötvözetekben a réz egy új, 65 eddig ismeretlen ötvözetalkatrész, neveze­tesen apró, lazacszínű kristályok alakjá­ban van jelen, amelyek túlnyomóan a csi­szolásikép azon felületein lépnek fel, ame­lyeket ólomkalciumkristályok vagy ternár 70-ólomkalcium-stroncium-kristályok alkot­nak. Ha az ötvözet báriumfémet is tartal­maz, akkor az ólomkalcium-kristályokat beburkoló eutektikus ólombárrumötvözet majdnem teljesen mentes rézkálcium-kris- 75-tályoktól.

Next

/
Thumbnails
Contents