84862. lajstromszámú szabadalom • Javítások a Wright- és Nifron-rendszerű nyomtató távíró felveveő készülékein

Megjelent 1934. évi május lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^ ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84862. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Javítások a Wright- és Nigron-rendszerű nyomtató távíró felvevő készülékein. Nigron Jean Babtiste mérnök Versailles. A. bejelentés napja 1914. évi január hó 20-ika. Franciaországi elsőbbsége 1913. évi január hó 21-ike. A találmány javításokra vonatkozik a Wriglit és Nigron-rendszerű nyomtató táv­író felvevő készülékein. Az ily nyomtató távíróknál a legömbölyített papírszalagra 5 nyomtatandó betűket vagy más jeleket hordó type-kerék forgását kiváltó elektro­mágnesek idézik elő és pedig lépésszerűen ható tovakapcsolómű közvetítésével1 oly módon, hogy a type-kerék egyszerre csak 10 egy-egy közzel, azaz ugrásszerűen forog elf mindaddig, míg a nyomtatandó jel a papír­lappal szembe nem kerül. Ennek meg­történtével egy »nyomtató elektromágnes« a type-kerekeket eltolja és nyomás útján az 15 illtető jelnek a papírszalagra váló nyom­tatását eszközli. A találmány szerinti javítások már most lehetővé teszik azt, hogy akár az egy és úgyanazon áramkörben elrendezett készü-20 lékek számát, akár pedig a meglevő ké­szülék sebességét megkétszerezzük. Az eddigi felvevő készülékeknél az em­lített nyomtató elektromágnes és a kiváltó elektromágnesek egy és ugyanazon távíró 25 áramkörhöz vannak kapcsolva. Ezzel szem­ben a találmány szerint a nyomtató elektro­mágnest az előfizetőnél alkalmazott helyi árammal és pedig akár ipari, akár akku­mulátor-árammal működtetjük; emellett a 30 kiváltó elektromágnesek lágyvasból készült és relék gyanánt ható kiegészítő fegyverze­teket működtetnek, melyek egy rézből ké­szült emeltyű két oldalán vannak felerő­sítve, mely emeltyű az előfizető helyi ára-35 mát a nyomtató elektromágnes áramkörén át zárja. Az egy és ugyanazon távíró áram­körben elrendezett készülékek sebessége vagy száma korlátolt és ha már most a találmány szerint a használatban lévő ké­szülékek nyomtató elektromágneseit ezen iO áramkörtől elvonjuk, lehetővé válik azokat ugyanannyi oly készülékkel helyettesíteni, melyek csak kiváltó elektromágnesekkel bírnak, mimellett az utóbbiak önindukciója amazokéval '.azonos. Ily módon 'az egy és 45 ugyanazon táviró áramkörben elrendezett készülékek számát megkétszereztük és pe­dig sebességük megtartásával. Ha a távíró áramkörben új; készülékeket alkalmazni nem akarunk, akkor a meglevőik sebességét 50 megkétszerezhetjük, minthogy önindukció­juk a felére csökken. A mellékelt rajzban a felvevő készülék­nek a találmány szempontjából tekintetbe jövő része (a tvpe-kerék elhagyásával) egy 55 töganatosítási alakjában vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a készülék oldalnézete. A 2. ábra annak felülnézete a nyomtató elektromágnes elhagyásával. 60 Az (A) kiváltó elektromágnesek két egy­mással szemben fekvő (a) vasmagján (a (b) korongok visszatoltan vannak elren­dezve oty célból, hogy ezen (a) vasmagok a csévékből kiálíjanak; ezen (b) korongok 65 vékony rézlemezből vannak készítve, úgy hogy módunkban áll ezen csévéket ugyan­annyi menettel tekercselni, mint amennyi­vel a másik két cséve bír, mellekből, az (al) vasmagok nem állanak ki. A két (A) 70 kiváltó elektromágnes fegyverzetei (c)-vel vannak jelölve. Ezenkívül két lágyvasból készült, horogalakú (d) kiegészítő fegyver­zet van elrendezve oly módon, hogy az (a) vasmagok kiugró végeit körülfogják 75 és célszerűen egymástól1 mágnesesen el

Next

/
Thumbnails
Contents