84862. lajstromszámú szabadalom • Javítások a Wright- és Nifron-rendszerű nyomtató távíró felveveő készülékein

"vannak szigetelve azáltal, hogy rézből ké­szült (e) emeltyű két oldalára vannak sze­relve; ezeni (e) emeltyű a (B) tartó nyi­lásközém átjár és e tartóban az (f) csap 5 körül forgatható. Ezen elrendezés követ­kezménye, hogy midőn a kiyál ló elektro­mágnesek kiálló (a) vasmagvai a (d) fegy­verzeteket magukhoz vonzzák és ezek a vasmagokhoz szorulnak, a (d) fegyverzetek 10 az (a) vasmagok közötti mágneses mezőt mami zárják. Az (e) rézemeltyű meg van hosszabbítva és a (g) kontaktussal van ellátva, mfely a másik (<h) kontaktussal érintkozve a ,(C) nyomtató elektromágnosi 15 áramkörét zárja; a (h) kontaktust az (i) vezető lemez hordja, mely a készülék tes­tétől elektromosam el van szigetelve. Az (e) emeltyűvel a (ji) rugó van összekötve, mely azt ,az (i) lemeztől rendszerint távol 20 tartja, mimellett ezen távolság a (k) csa­varral szabályozható. Az (A) kiváltó elektromágnesek a táv­író áramkörhöz, a (C) nyomtató elektro­mágnes pedig a helyi (D) áramkörhöz van 25 kapcsolva és pedig egyrészt az (m) huzal1 , másrészt az (n) huzal, az (i) lemez, a (h) és (g) kontaktusok és az (o) huzal útján, mely utóbbiba a (p) ellenállás pl. villamos lámpa van iktatva. 30 Az ismerte lett készülék működése a kö­vetkező : A közlő állomásiról érkező váltakozó ára­mok az (r, s) kapcsolókon át az (A) elektramágnesekbe jutnak, melyeknek (c) 35 fegyverzetei polarizáltak; e/.en áramok a type-kerék tovakapcsoló szerkezetét hordó (c) fegyverzeteket működtetik anélkül1 , hogy a horogalakú (d) fegyverzeitek vonzását okoznák. Mihelyt azonban a type-kerekek 40 forgatásához szükséges váltakozóáram egyenárammá válik, az (a) vasmagok ger­jesztése állandósul úgy, hogy azok a ho­rogalakú (d) fegyverzeteket magukhoz vonzzák, a (g, h) kontaktusok egymással 45 érintkeznek és az előfizető helyi áramköre a, jelek nyomtatásának előidézésére szol­gáló (C) elektromágnesen át záródik. Mi­helyt a váltakozóáramok a type-kereket újabb jel nyomtatása céljából ismét for-50 gaitni kezdik, a (d) fegyverzetek vonzása megszűnik, az (e) emeltyű a (j:) rugó ha­tása alatt nyugallmi helyzetébe tér vissza és a nyomtató elektromágnesen átmenő helyi áraim megszakad. Szabadalmi igények: 55 1. Javítás a Wright- és Nigron-rendszerű vagy máseflele nyomtajtó távírók felvevőkészüllékéni, j>elleimezve azáltal^ hogy a távíróvontai árama csak az (A) kiváló elektromágneseket működteti, 60 ímelyek polarizált fegyverzeteikkel a type-kerék forgatását eszközlik mind­addig, míg a nyomtatandó jel a papír­szalaggal' szembe nem kerül, míg ellen­ben a nyomtató elektromágnest, mely a 65 jelnek a papírszalagra való nyomtatása , céljából1 a type-kerék eltolását okozza, az előfizetőnél alkalmazott helyi áram táplálja. 2. Az 1. igényben védett készülék fogana- 70 tosítási alakja, jellemezve a két kiváltó elektromágnes mindegyikének (egymás­sal szemben fekvő) vasmagja közelé­ben, afölött elrendezett vasmagok felső részéhez való jó illeszkedés céljából ho- 75 rogalakúan kiképezett és egymástól' eset­leg mágnesesen elszigetelt kiegészítő fegyverzetek által, melyeket ( a kiváltó elektromágnesek vasmagvai magukhoz vonzanak, mihelyt a távíróvonalnak a 80 type-kerék forgatása oéljából' váltakozó árama egyenárammá válik, úgy, hogy midőn a kiváltó eltektromágnesek a type­kereket többé el nem forgatják, az azok vasmagvai által1 megvonzott kiegészítő 85 fegyverzetek két (g, h) kontaktus között zárják a helyi áramot, mely a nyom­tató elektromágnesre hat. '3. A 2. igényben védett készülék fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy 90 a kiváltó elektromágnesek egymással szemben fekvő (a) pólusaira ható csévék hossza e polusokhoz képest redukálva van úgy, hogy e polusok a csévék belső határoló lapjától kiáltanak és így a 95 nyomtató elektromágnesre ható helyi áramkört záró fegyverzetekre relészerű hatást gyakorolhatnak. 4. Az 1—3. igényekben védett kiképzés al­kalmazása a távíróvonalon nagyobb- 100 számú készülék elrendezhetése vagy a meglévő készülékek sebességének növe­lése céljából, imimellett az új készülékek polarizált fegyverzetekkel bíró kiváltó elektromágnesei ugyanakkora öninduk- 105 cióval bírnak, mint a távíróvonallal többé össze nem kötött meglévő nyom­tató elektromágnesek. 1 rajzlap melléklettől. Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents