84817. lajstromszámú szabadalom • Eljárás világos szinű- és légálló kondenzációs termékek előállítására fenolokból és aldehidekből

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI tlEHiK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84817, SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás világosszínű, fény- és légálló kondenzációstermékek előállítására fenolokból és aldehidekből. Dr. Pollák Frigyes vegyész Wien. A bejelentés napja 1915. évi március hó 8-ika. Azt találtuk, hogy világosszínű, fény­éé légálló kondenzációvs-termékeket fenolok­ból és aldehidekből kontaktusanyagok fel­használásával is állíthatunk elő, ha a le-5 hetőleg csekély mennyiségű savanyú vagy lúgos hatású kontaktusanyaggal ké­szült oldható gyantákat hideg vízzel való ismételt kirázás után alkalmas (folyadé­kok) hígított, vizes oldataival kezeljük. 10 Hogy a jelen találmány szerint fény- és légálló kondenzációs termékeket kapjunk, három lényeges kelléket kell betartanunk. 1. Az oldható közbenső termékeket lehe­tőleg csekély mennyiségű savanyú vagy 15 lúgos hatású kontaktusanyagok felhasz­nálásával kell 'előállítani. 2. A reakciómasszában levő fenolt na­gyobb mennyiségű vízzel való ismételt kirázás útján 40° alatti hőmérsékleteken 20 el kell távolítani. 3. Az 1. és 2. szerinti előkezelés útján kapott szappanszerű masszákat alkalmas neutrális szerek neutrális vizes oldataival kell kezelni, melyeket később ismét el-25 távolítunk. Alkalmas anyagoknak oly folyadékok bizonyultak, melyek a nagyobb mennyi­ségű vízzel való higítás dacára a feno­lokra oldó- (és oxidáló) hatást képesek 30 gyakorolni. Ilyen folyadékok gyanánt víz­zel tetszőlegesen elegyíthető alkoholok, éterek, eszterek, ketonok és aldehidek (hidrogénsuperoxid), hidráit fenolok (cu­kor) és egyebek jönnek tekintetbe. Ezen 35 folyadékokat higított vizes oldatban kö­zönséges hőmérsékleten hagyjuk hatni a fenol legnagyobb részétől vízzel való ismé­telt kirázás által megszabadított oldható közbenső termékekre és azután ezeket vízzel való többszörös kirázás útján ismét 40 lehetőleg teljesen eltávolítjuk. A vissza­maradó massza a szokásos módoin — eset­leg iijabb aldehidmennyiségek hozzáadá­sával — .az oldhatatlan végtermékké ala­kítható át. 45 Bizonyos körülmények között kívánatos az említett anyagok közül néhányat egy­másután alkalmazni. Az eljárás foganatosítására például kö­vetkezőképpen járunk el: 50 1. példa. 100 súlyrész kristályos karból­savat és 80 súlyrész formaldehidet (40%) 0.2 súlyrész nátriumfeinoláttal viszafo­lyásra állított hűtő alkalmazása mellett hevítünk, míg a kondenzációs termék ki- 55 válik. Ezután a gyantás réteget külön­választjuk a rajta úszó vizes oldattól és ismételten 100—100 súly rész vízzel jól ki­rázzuk. A nyert szappanszerű masszát 10 súlyrész metilalkohólnak 100 súlyrész víz- 60 ben való oldatával jól kimossuk, azután na­gyobb mennyiségű hideg vízzel ismételten jól utánmossuk, a maradékot vákuumban való lepárlás útján a szabad fenol utolsó nyomaitól megszabadítjuk, az oldhatatlan 65 végtermék -előállítása céljából formákba töltjük és 95—120° C-on kemencében meg­keményítjük. A kapott termék világos­sárga színű, átlátszó és nagyon fény- és légálló. 70 2. példa. Ha az 1. példa szerint használt metilalkohol helyett ugyanolyan mennyi­ségű 3%-os neutrális hidrogénsupeiroxidot használunk, akkor a kapott termék vala­mivel sötétebb színű ós a fény és levegő 75 behatásaival szemben csaknem tökélete­sen állandó. 3. példa. 94 súlyrész kristályos karból-

Next

/
Thumbnails
Contents