84710. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aromás vegyületek oxidálására oldatainak oxigén jelenlétében való besugárzása által

Megjelent li)34. évi május hó 15-éu. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 8411<). SZÁM. — ÍVh/l. OSZTÁLY. Eljárás aromás vegyületek oxidálására oldataiknak oxigén jelenlétében való besugárzása által. Dr. Eckert Alfréd műegyetemi tanár Tetschen-Liebwerd. A bejelentés napja 1922. évi junius hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1921. évi julius hó 2-ika. Már M. Weger (Berichte d. d. chem. Ges. 36309) megállapította, hogy aromás szénhidrogének, pl. alkylált benzolok a levegőn savanyú reakciójává válnak. Ezen 5 reakciót Ciamician behatóbban tanulmá­nyozta. Ugyanis bebizonyította, hogy a toluol (Ber. 45,39) egy évig tartó meg­világítás hatására 12% benzoesavat ad. Egyéb alkylált benzolok is, pl. a xylolok, 10 ugyancsak savakat adnak, mégpedig fő­képpen monokarbonsavakat, kevés dicar­bonsav mellett, ha a xylolokat stb. víz és oxigén jelenlétében beforrasztott csőben a napfény hatásának tesszük ki. Ily keze-15 léssel ethylbenzolt (Ber. 46,417) főképpen acetophenonná oxidálhatunk. Ily alakjában az eljárás alkylált ben­zolok oxidálásának műszaki keresztülvite­lére nem alkalmas, mivel az oxidáció 20 tiszta oxigén jelenléte dacára, rendkívül kedvező besugárzási viszonyok mellett is túl lassan megy végbe. Ismeretes az is, hogy ezen oxidációt bizonyos adalékokkal gyorsítani lehet. 25 Benrath és Meyer (Ber. 45,2707) kimutat­ták, hogy phenanthrenchinon a toluolnak fényben való oxidálását lényegesen gyor­sítja, miközben ugyan a phenanthrenchi­non szintén átalakul, mégpedig diphen-30 savvá oxidálódik. A találmány tárgya oly eljárás, amely­lyel aromás szénhydrogéneknek, vagy derivátjaiknak oxigén jelenlétében történő besugárzás útján való, pl. szabad léghoz-35 zájárulással eszközölt oxidálását bizonyos adalékokkal annyira gyorsíthatjuk, hogy az eljárás műszakilag és gazdaságilag ér­tékes! fchetővé válik. Kitűnt ugyanis, hogy az antrachinon és ennek helyettesítési termékei, pl. a chlor- 40 anthrachinonok sokkal hatásosabbak, mint a phenanthrenchinon. Ezen utóbbival el­lentétben az említett anyagok a reakció közben maguk nem szenvednek változást, hatásuk tehát tisztán katalytikus. A kata- 45 lyzátort tehát mindenkor visszanyerhet­jük. Lehetséges, hogy átmenetileg a meg­felelő anthrahydrochinonok képződnek, amelyek azonban annyira labilisak, hogy a levegő oxigénje azokat ismét a megfe- 50 lelő chinonokká változtatja vissza. Ezen felfogást támogatja azon körül­mény, hogy az anthrachinon-származéko­kat szintén lehet megvilágítással oxi­dálni. Ezen speciális esetet autokatalyzis • 55 nek nevezhetjük. Alkalmas oldószereket használván, me­lyek az oxidációtermékekkel reakcióba léphetnek, vagy oly anyagok hozzáadásá­val, amelyek hasonló módon reagálhat- 60 nak, az oxidációtermékek származékait, pl. sóit, estereit, vagy egyebeket állíthat­juk elő. Ily oldószerek vagy adalékok gyanánt használhatunk pl. ecetsavanhydridet, más 6& aliphatikus, vagy aromás karbonsavak anhydridjeit, savkloridokat, vagy hasonló hatású anyagokat. Ha pl. anthrachinonnak valamilyen al­kylált benzolban való oldatát világítjuk 7<3> meg, úgy aránylag rövid idő múlva ki­mutathatunk oxidációtermékeket, még

Next

/
Thumbnails
Contents