84656. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet forgó mótorok vagy munkafelvevő gépek számára

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. IIAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMIT IUHÓS.ÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 84656. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Hajtószerkezet forgó mótorok vagy munkafelvevó' gépek számára. Boudreaux Louis mérnök és Dondelinger Félix mérnök Pár is. A bejelentés napja 1913. évi november hó 28-ika. Franciaországi elsőbbsége 1913. évi április hó 2-ika. Jelen találmány tárgyát hajtószerke­zet képezi oly két forgó géprész számára, melyek közül az egyik a másikat forgó mozgásában oly szerkezet közvetítésével 5 meneszti, hogy míg az egyik rész állan­dóan egy irányban forog, addig a másik rész az előbbi rész forgásának követése mellett még a forgásirányban, ill. a for­gással ellentett irányban kilengéseket 10 végez. Az állandóan forgó menesztőrész­hez képest a menesztett rész időszakosan késik, de viszont időszakosan az előbbi­hez képest gyorsul, úgy hogy az előresie­téssel az időszakos késést kiegyenlíti. A 15 menesztett résznek késő, ill. előresiető periódusa időben kisebb, egyenlő vagy nagyobb lehet a menesztőrész egy teljes körülforgási idejénél. Világos, hogy a két forgórész egyes 20 pontjai a közös tengely körül való forgás közben egymáshoz képest periodikusan közelednek és egymástól periodikusan tá­volodnak. Ha ezen elrendezést egy oly motornál vagy munkafelvevőgépnél al-25 kalmazzuk, amely ismert módon körív­alakii hengerből és ezekben mozgó dugaty­tyúkból áll, amidőn is az egész rendszer a körívalakú hengerek középpontján keresz­tülmenő tengely körül foroghat, úgy vi-80 lágos, hogy a dugattyúk periodikusan kö­zelednek, ill. távolodnak az ívalakú hen­gerekben alkalmazott válaszfalhoz képest, miközben a hengerek a tengely körül fo­rognak és a hengerek és dugattyúk kö-85 zötti kinematikai kapcsolat folytán a dugattyúkat menesztik. Ha ezen elrendezést explóziós motoron alkalmazzuk, úgy a dugattyúk egyike és a megfelelő henger feneke közé bevezetett robbanó keverék meggyújtása a henger 40 forgását és ennek megfelelően a dugattyú kitolását fogja eredményezni. Elegendő ehhez, hogy a kinematikai kapcsolat olyan legyen, hogy a menesztőrészt képező hen­gerhez képest a dugattyúnak negatív 45 gyorsulást ad, tigy hogy a robbanás foly­tán előálló nyomás a dugattyún ellen­támaszt találva, a henger fenekét a for­gásirányban előretolja, mivel ez utóbbi­nak előremozgását semmi sem gátolja és 50 ez a körülmények által megengedett sebes­séget veheti fel. Ha ellenben a dugattyú pozitív gyorsulást kap, úgy a hozzátar­tozó henger feneke felé közeledik, ami által az egész rendszer forgásának fenn- 55 tartásán kívül pl. az égéstermékek kito­lását vagy a keverék kompresszióját vé­geztethetjük. A fent vázolt viszonylagos mozgások el­intézésére a két forgórész oly mechanikai 60 kapcsolatokkal van ellátva, melyek pá­lyájukat megszabják, amelyek a jelen esetben oly körök, amelyek a rendszer mértani középpontjába eső tengelyben fekvő közös középponttal bírnak. Ezen 65 kapcsolatoknak semmiféle befolyása nincs a két forgórész viszonylagos sebességeire. A kinematikai kapcsolat, mely a két forgórészt egymással összeköti ós a me­nesztést, ill. a viszonylagos fáziseltolást 70 létesíti, lényegében egy vagy több emelő­ből áll, amelyek a forgórészek egyiké­nek egy pontja körül lengenek. Ezen emelők, amelyek a menesztett forgó­részre működnek, továbbá egy helytálló 75 forgattyú hatása alatt állanak, amely for­gattyú azonban a menesztő forgórész se­bességétől különböző sebességgel foroghat

Next

/
Thumbnails
Contents