84629. lajstromszámú szabadalom • Elektromótor

31es>jelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jK|B9j& SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84629. SZÁM. — YH/g. OSZTÁLY. Elektromotor Varga Sándor gépész Hajdúböszörmény. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 14-ike. A villamos motorok, melyeknek forgása tudvalevőleg a sztátornak és (a rótormene­tekben keringő áram folytán mágnesessé váló) rotornak, mint két elektromágnes-5 nek kölcsönhatásából eredő forgatónyo­matékon alapszik, a rotornak árammal való táplálása szempontjából két csoportra oszthatók. Az egyiknél, az ú. n. indukciós váltóáramú motorok csoportjánál csupán 10 a sztátort táplálják külső áramforrásból, míg az (esetleges ellenállásokon át) rö­vidrezárt rótor meneteiben a sztátor válta­kozó árama folytán indukált áram lép fel és ez utóbbi mágnesezi a rotort. Ezzel 15 szemben a motorok másik csoportjánál úgy a sztátort, mint a rotort a külső áramfor­rás árama táplálja, egyúttal azonban a rótor menetei forgás közben a sztátor pó­lusait a rotoron keresztül áthidaló mág-20 neses erővonalakat állandóan metszik és így a rótor meneteiben szintén fellépnek indukált áramok, melyek itt azonban (az indukciós motorokkal ellentétben, ahol az indukált árain a működés elengedhetetlen 25 feltétele), csakis hátrányosak és tudvale­vőleg az ellenelektrómotoros erő okozói. Az ellenelektrómotoros erő egyrészt a be­vezetett feszültséget csökkenti és így a mo­tor villamos hatásfokát rontja, másrészt B0 pedig a hálózati áram erősségének lénye­ges részét nem engedi a rotorba jutni, miért is bizonyos kivánt áramerősségű motorok táplálásához a hálózatot sokkal nagyobb áramra kell méretezni. 35 A találmány már most ezen hátrányok kiküszöbölését célozza és ehhez képest a villamos motoroknak másodsorban emlí­tett csoportjánál, tehát egyenáramú elektromotoroknál, egyfázisú kommutáto­(0 ros motoroknál és hasonló gépeknél, egy­szóval minden olyan esetben alkalmaz­ható, ahol ellenelektromotoros erő lép­het fel. A találmány tárgyát lényegileg az jel­lemzi, hogy a sztátor pólusait a rótor ke- 45 rülete felé eltérített, a rótormenetek moz­gásai pályájához (körpályához) simuló erő­vonalak hidalják át. Ekként a rótor me­netei az erővonalnyalábokat az eddigi motorokkal szemben, melyeknél a menetek 50 az erővonalnyaláb legnagyobb részét gya­korlatilag merőlegesen találták, ferde irányban metszik, minek folytán az aláibb leírt okokból a fellépő ellenelektromos erő is lényegesen kisebb lesz, sőt a találmány 55 tárgyának egyik előnyös foganatosítási alakjánál az erővonalak a mágnespólusok szögleteinek sajátos alaki kiképzése foly­tán a rótor kerületi részeit gyakorlatilag úgyszólván teljesen fedő ívek alakjában (jo haladnak, úgy, hogy az ellenelektromotoros erő a gyakorlatilag elérhető minimumra redukálódik. Ekként a találmány tárgya nemcsak a hatásfokot javítja, hanem a hálózatnak 65 kisebb áramra való méretezését is lehetővé teszi; mindez lényeges költségmegtakarí­tásokkal jár. Az erővonalaknak említett sajátos elhe­lyezése a legkülönbözőbb módon érhető el. 70 A mellékelt rajzon néhány pédaképpeni foganatosítási alak van vonalasan feltün­tetve. Az 1. ábra szerint, ahol is (l)-gyel a rótor, (2)-vel pedig a mágnes pólusai vannak jelöl- 75 ve, a szóban forgó célt azzal érjük el, hogy a pólusok végének közepét kihasítjuk, vagyis a rótor felé bővülő (3) kivágással látjuk el, minek folytán az (e) erővonalak a pólu­sok (4) szegletei felé oszlani és így a kö- 80

Next

/
Thumbnails
Contents