84617. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MA6YAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍO SZABADALMI LEIRAS 84617. SZÁM. XX/C. OSZTÁLY. Rugalmas kerék. Beisel William Jakab mérnök New-York. A bejelentés napja 1922. évi január hó 8-ika. A jelen találmány járművekhez, külö­nösen gépkocsikhoz való rugalmas kere­kekre vonatkozik és, lényegében véve több, í'émes lemezrugókból álló, egymással azo­nos küllő elrendezésében áll, amelyek ak­ként vannak meggörbítve, hogy külső vé­gük a kerülethez közelítőleg érintőlegesen fekszik, mimellett a kerékkoszorú az eddi­giektől eltérő előnyös módon van kiké­pezve és a külső küllővégek a kerékt alpon akkép vannak megerősítve, hogy az utóbbi oldalas igénybevételek ellen is el­lenállóvá válik, továbbá a találmány sze­rint a keréktalp akként van kiképezve, liogy levehető gumiabroncs felillesztését és fogvatartását teszi lehetővé, végül pe­dig a kerékagy az eddigiektől eltérő elő­nyös szerkezetű, nevezetesein csak csekély­számú, egyszerű alakú részből áll és emel­lett a lemezrugós küllők belső végeit min­den körülmények között megbízhatóan tartja fogva. Emellett a találmány meg­felel ama követeményeknek, hogy a ke­rék könnyen előállítható és összeállítható legyen és egyszerű szerkezete mellett is a járás közben mindén igénybevételt kibír­jon, ne szenvedjen rendellenes kopást és mindezek mellett állandóan szolgáltassa a kívánt rugózást. A találmány szerinti szer­kezeti kiképzés azt a további előnyt nyújtja, hogy a küllők és keréktalpak ismert rendszerű, meglévő agyakkal kap­csolatban is alkalmazhatók. Ezt a belső küllővégeknek és két tárcsának különleges kiképzése révén érjük el, amelyek az agy­karimákkal alkalmas kapcsolatba hoz­hatók. A mellékelt rajzokon a találmány sze­rinti keréknek néhány példaképpemi foga­natosítási alakja van feltüntetve. Az 45 50 1. ábra szabványos foganatosítási ala­kot mutat oldalnézetben, ahol is a koszorú­szerkezet részben metszetben látható, az agysüveg pedig részben el van távo­li tva. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vo­nala szerint. A 3. ábra oly koszorú részének hosszmet­szete, mely a küllővégnek a keréktalpon való megerősítésére szolgáló szerkezetnek módosított alakjával van ellátva. A 4. ábra hasonló metszete a megerősítő szerkezeit egy további alakjának. Az 5. ábra a küllővég síkba fejtett alakjá­nak nézete a 4. ábra szerinti megerősítési 55 mód esetén. A 6. ábra a keréktalp, valamint az ezen megerősítendő küllővég egy másik foga­natosítási alakjának harántmetszete. A 7. ábra a 6. ábra szerinti koszorú egy részének oldalnézete. A 8. ábra a küllő végének nézete a 6. és 7. ábrák szerinti megerősítési mód esetén. A 9. ábra a küllővég egy további megerő­sítésű módját szemlélteti hosszmetszet­ben. A 10. ábra a küllők különleges elrendezési, foganatosítási alakjának oldalnézete. A 11. ábra a 10. ábra szerinti küllőelrende­zés középrészének felülnézete. A 12. ábra a 10. és 11. ábra szerinti küllők belső végeinek megerősítésére szolgáló szerkezettel ellátott agy hosszmetszete. A 13. ábra a 10. és 11. ábrák szerinti kül­lőkhöz való rugólemez belső végének né- 75 zete. A 14. ábra az agyban alkalmazott megerő­sítő tárcsa nézete. A keréknek az 1. ábrán szemléltetett fo­ganatosítási alakja tizenkét rugós küllőt 80 60 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents