84215. lajstromszámú szabadalom • Berendezés automobilokon különböző szerkezeteknek nyomólevegő segélyével való működtetésére

_ Megjelent 1934. évi jvmius hó 1-én. MAGTÁR KIRÁLYI JJgJggg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84215. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Berendezés automobilokon különböző szerkezeteknek nyomólevegő segélyével való működtetésére. Société Lyonnaise d'Industrie Mécanique cég- Caluire. A bejelentés napja 1920. évi április hó 14-ike. Franciaországi elsőbbsége 1919. évi október hó 8-ika. A találmány tárgya berendezés automo­bilokon különböző szerkezeteknek nyomó­levegő segélyével való működtetésére. A mellékelt rajzban a találmány tár­j gyának egy példaképeni megoldása van feltüntetve. 1. ábra vázlatosan mutatja a berende­zést egy automobilon alkalmazva. 2. ábra a légkompresszor egy megoldá­) sának a 3. ábra x—x vonala szerinti füg­gőleges metszete. 3. ábra a 2. ábra y—y vonala szerinti metszet. 4. ábra a redukciós szelep metszete. 3 5. ábra a fék pneumatikus működteté­sére szolgáló szerkezet vázlatos képe. A berendezés egyik lényeges része a (b) motorral kapcsolt és ezzel akár ugyanazon sebességgel, aikár pedig megfelelő áttétel ) útján csökkentett vagy növelt sebességgel bajtott (a) kompresszor, mely a 2. és 3. ábrában van részletesebben feltüntetve. A kompresszor a kompresszió határolására szolgáló önműködő szerkezettel van el­j látva, úgy hogy megszűnik a levegőt komprimálni, amiint a maximális kom­presszió-határ eléretett. A 2. és 3. ábrában feltüntetett szerkezet szerint a kompresz­szor (2) teste a ferde (7, 7') hengerekkel ) van ellátva. A (8) dugattyú (6) rúdjai a (3) tengelyen 180°-kal elékelt (5) forgaty­tyúkhoz vannak kapcsolva. A mótor a (3) tengelyt a két (5) forgaty­tyú között fekvő (10) csavarkerék segélyé­> vei hiajtja, amellyel a (11) végnélküli csa­var kapcsolódik, mely a (12) és (13) go­lyóscsapágyakon van ágyazva, ill. ilye­nekkel megtámasztva. A (11) csavar a (14) rugalmas tengelykötés segélyével közve­tetlenül van az automobil motorával kap- 40 csolva. A (7, 7') hengereket a (15) víz­köpeny veszi körül. A (16, 17) beömlőnyílásokat a (8) és (9) dugattyúk alsó holtpontjuk közelében nyitják. Ezen beömlőnyílásokat a (18) du- 45 gattyú elzárhatja, amint ez a (19) rugó el­lenében az ellenkező (20) oldalára működő nyomólevegő hatására eltolódik. Amint a komprimált levegő a megálla­pított és a (19) rugó feszültsége által meg- 50 szabott maximális nyomást elérte, a (18) dugattyú a (16, 17) nyílásokat elzárja, mi­által a bcömlés megszűnik addig, amíg a nyomás a hengerekhez csatlakozó csator­nákban ismét lecsökkenik a maximum alá. 55 Ezen pillanatban a (19) rugó a (18) dugaty­tyút visszalöki úgy, hogy a (16, 17) be­ömlőnyílások ismét megnyílnak. A fent leírt nyomáshatároló szerkezetet elkerülhetjük akkor, ha a henger holt te- 6ö rét úgy szabjuk meg, hogy a kompresszió­nyomás ne haladhasson meg egy előrt» megállapított mértéket, pl. négyzetcenti­méterenként 20 kg-ot. Amint a légtartály­ban a nyomás ezen értéket elérte, úgy a 65 hengerekbe újabb levegő nem ömlik be, hanem a dugattyúk mögött ugyanazon légmennyiség komprimáltatik és expondál váltakozva. Ezáltal ugyan bizonyos súr­lódási veszteség áll be, amely azonban a 7Q szerkezeti egyszerűsítéssel szemben el­hanyagolható. A komprimált levegő a hengerfejben al­kalmazott (21) csatornákon és a (22) sze­lepkamrákon át távozik. A négy (23) 75 nyomószelep a közös (24) szelepkamra se­gélyével közlekedik a kiömlőcsatornákkal. A leírt kompresszor úgy van szer-

Next

/
Thumbnails
Contents