84149. lajstromszámú szabadalom • Eljárás árvány vagy anorganikus sóktól megfosztott keményítő és táplálékúl szolgáló nitrogéntartalmú anyagoknak gumókból ill. melasz vagy tört gabonaneműekből való egyidejű előállítására

Megjelent 1984. évi junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84149. SZÁM. — IV/g. OSZTÁLY. Élj ár ás ásványi vagy anorganikus sóktól megfosztott keményítő és táplálékul szolgáló nitrogéntartalmú anyagoknak gumókból, illetve magvas vagy tört gabonaneműekből való egyidejű előállítására. Boidin Annust vegyészmérnök Seclin és Effront Jean vegyészmérnök Brüssel. A. bejelentés napja 1921. évi október hó 19-ike. Franciaországi elsőbbsége 1920. évi november hó 23-ika. Midőn lúgos eljárás segélyével gabona­magvakból proteint vonunk ki, oly silány anyagot kapunk, mely emberi táplálékul nem alkalmas. Ha pedig ezzel ellentétben ásványi vagy organikus savak segélyével akarnók a kiválasztást végezni, a csepp­folyósodás következtében igen csekély eredményt érünk el, úgy az. első, mint a második esetben a gabonaneműeket óriási térfogatú lúgos vagy savas vízzel kell ke­zelnünk, minek következtében az oldatok be sűrítése számottevő tüzelőanyag költsé­get emészt fel. A találmány szerinti eljárást az a tény jellemzi, hogy a kezelt gabonaneműek ke­ményítő (amidon) tartalma a kezelés alatt nem lesz megtámadva és a nyert nitrogén­tartalmú oldatok aminosav alakjában erő­sen lebontatnak és nem tartalmaznak fe­hérnyét (albumose). Ez az eljárás, mely a fentebb említett hátrányokat kiküszöböli, azon a felfedezé­sen alapszik, hogyha egy gyöngéden savas erjedés által, — minden ammoniakos és rothadó erjedés kizárása mellett — arány­lagosan emelt hőmérséknél, a felhasznált gabonaneműek ma jdnem teljesen megfosz­tatnak az ásványi vagy anorganikus sok­tól, akkor egyidejűleg a bennük levő nit­rogéntartalmú anyagok legnagyobb része is leválasztható. E két egyidejű elválasztás elérése céljá­ból elégséges a gabonaneműeket kevés fo­lyadékmennyiséggel kezelni. Ennél az eljárásnál az előzetes megőrlés nem szükséges; az egész vagy összetörött magvakat kezeljük és a kezelt anyagok megtartják eredeti alakjukat, csak köny­nyebben szétdörzsölhetők. Ami a gabonaneműek vagy gumók ke- 40 ményítő (amidon) tartalmát illeti, az nem lesz elcukrosítva, sem nem oldatik fel az eljárás alatt, de tulajdonságai megváltoz­nak és megállapítható, hogy: 1. Ez a cukrosítható keményítő, rendes 45 körülmények közt diasztazékkal kezelve, könnyebben oldható és a belőle nyerhető dextrin és maltodextrin arányszáma na­gyobb, mint ia nem kezelt anyagoké. 2. Az amidon elcsirizedési hőfoka 5—10 50 fok C-al sülyed. 3. A csirézzé való átalakítás sokkal könnyebb, nincs szükség a nyomás alatti főzésre, hogy e célt elérjük. 4. A már kezelt magvakból azáltal van 55 megkönnyítve a keményítő készítése, mert ezek a magvak már részben bomlasztva vannak, annyira, hogy száraz állapotban az ujjak közt szét morzsolhatok. 5. A mag alakban vagy törött állapotban 60 ily módon kezelt gabonaneműek közvetlen is használhatók bizonyos célokra, például ragasztóanyagul, anélkül, hogy a kemé­nyítő gyárakban használt eljárásokat hasz­nálnók. 65 Ami ,a nyers gabonaneműből elválasz­tott fehérnye (albuminoid) anyagokat illeti, közvetlen mint emészthető (assimi­lable) nitrogéntartalmú anyagok jelent­keznek. Ezek az erősen, az ásványi vagy 70 anorganikus sóktól megfosztott nitrogén­tartalmú oldatok, nagyon hasonlítanak a legjobb húskivonatokhoz, mely hasonlósá­guk folytán értékesek is; a növényi ere-

Next

/
Thumbnails
Contents