84026. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anyarozskészítmények előállítására

"Megjelent évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jHHpM SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84026. SZÁM. — IVh/3. OSZTÁLY. Eljárás anyarozskészítmények előállítására. Chemische Fabrik „Norgliie" Dr. Victor Stein cég- Prága és Dr. Wilhelm Wiechowski tanár Prága. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 22 iks. Csahszlovákiai elsőbbsége 1921. évi szeptember hó 16-ika. Eddig még ,nem sikerült az anyarozs (secale cornutum) teljes hatásképességét, mely valószínűleg különböző részlethatá­sokból tevődik össze, injekciókra alkalmas 5 oldatban egyesíteni. Vizes kivonatok a drága összes ható alkatrészeit tartalmaz­zák ugyan, de injekcióra nem alkalma­sak, mert fájdalmas mellékhatásokat és duzzadásokat okoznak. Az alkoholos ki-10 vonatok befecskendezhetők ugyan, de vi­szont a dróga bizonyos fontos alkotóré­szeit nem tartalmazzák. Minthogy a kü­lönböző anyarozsifajtákban a hatékony alkotórészek mennyisége abszolúte és re-15 lative különböző, így ezenfelül az egyes drógák és a belőlük előállított készítmé­nyek hatása is különböző és ingadozó. Arra igyekeztek tehát, h-or - izolálják a drógából azokat az alkotói ÓÍZ eket, ame-20 lyeknek a dróga hatását tulajdonították, de ezen az úton nem jutottak jó ered­ményekhez, minthogy az elkülönített al­katrészek vagv bizonytalan hatásúak vagy pedig teljesen hatástalanok. Ez, ve-25 zetett arra az útra, hogy !a legfontosabb és ifeltevés szerint hatékony anyagokat szintetikus úton állítsák elő. Kitűnt azonban, hogy a szintetikusan előállított anyagok hatása nem teljesen megegyező 30 az anyarozséval, hanem csak egyes állat­fajták méhére gyakorolnak befolyást. Ez­zel ellentétben jeileu találmány lehetővé teszi magából a drógából nagy és állandó hatású készítmények előállítását, melyek $5 az összes hatékony komponenseket tartal­mazzák és emellett befecskendezhetők. Kitűnt ugyanis, hogy valamely anya­rozskészítményiben jelen levő hatékony alkatrészek kolorimetriás vizsgálatát íoszfor-wolfrámsavval lúgos oldatban vé- 40 gezhetjük. A reakciót a Folin-féle foszfor­woilfrámsavval végezzük .(Folin és Denis, Journal of Biological C'hemistry. Vol. XII. 1912, 239) és pedig célszerűen egy század gramm dróga kivonatot 3 cm3 nor- 45 mai foszfor-wolfrámsavval és 9 cm" két­szer normál szódaoldattal keverünk. Kö­zönséges hőmérsékleten azonnal kék szí­neződés áll be, amely rövid idő alatt ál­landósul. i(Búzavirágkék.) Ezt az oldatot 50 kolorimeterben összehasonlítjuk frissen elkészített 0.1%-os húgysavoldattail, mely szintén foszfor-wolfrámsavval és szóda­oldattal van elegyítve. Az összehasonlítási értéket húgysav milligrammokban fejez- 55 zük ki. A leolvasás 20 perc elmultával történik. Azok a kémiai anyagok, amelye­ket eddig a hatás hordozóinak tekintet­tek, ezt a szíri reakciót vagy egyáltalán nem, vagy csak elenyésző kis mértékben 60 adják. A reakciót ellenkezőleg más anya­gok okozzák, amelyeket több száz tengeri­malacméhben végzett kísérlet szerint (Magnus-kísérletek) a dróga hatékony al­katrészeinek kell tekintenünk. Ezen ait- 65 katrészek szerkezete még nincs felderítve. Minthogy a szineződés intenzitása telje­sen párhuzamos a készítménynek ezen anyagokban való tartalmával, a drógá­ból előállított készítmények ezen reakció 70 segítségével kolorimetriai alapon állandó hatásúvá állíthatók be. Kitűnt továbbá, hogy olyan készítmé­nyek, amelyek ennél a kolorimetriás vizsgálatnál igen hatásosnak mutatkoz- 75 tak, előnyösen úgy állíthatók elő, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents