83971. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kettős gáz előállítására

Megjelent 1934. évi jnnius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83911. SZÁM. — Il/e. OSZTÁLY. Eljárás kettős gáz előállítására. Dr. Strache Hugó tanár Wien. A bejelentés napja 1921. évi március hó 19-ike. Ausztriai elsőbbsége 1920. évi február hó 9-ike. Jelenleg a kettős gázt úgy állítják elő, hogy a generátor felső részében építik be bitumenes szenet felvevő retortát, amely­ben ez, részben a fkülső fűtés, részben az 5 átáramló forró gázok által élkokszöltatik, míg a. keletkező koksz a generátor alsó ré­szébe jut, ahol levegőnek és gőznek válta­kozó bevezetése által vízgázzá alakíttatik át. A forró vízgázat emellett a retortában 10 levő szénen vezetjük át, ahol az a szén gáztalanításához nagyban ' | hozzájárul. Nagy generátorok esetében ennél az: eljá­rásnál a következő hátrányok adódnak: Ha nagy szénmeinnyiséget kell elgázosí-15 tani, a retorta űrtartalmának nagynak kell lennie; miután azonban gyakorlati szempontok á'ltal a berendezés magassága tekintetében kötve vagyunk, a retorta keresztmetszete válik nagyméretűvé; en-20 nek folytán a retorta magjának fűtése kívülről lehetetlen és a szén gáztalanítása tekintetében arra a vízmennyiségre va­gyunk utalva, mely a forró vízgázon át vezettetik hozzá. 25 A retorta keresztmetszetére nézve nem­csak a nagy szénmennyiség irányadó, ha­nem azon körülmény is, hogy túlságosan kicsi keresztmetszetnél az áthaladó gáz se­bességei túlságosan nagy, minek íolytá^i 80 a retortában jelentékeny ellenállások lép­nek fel, melyek nagy nyomásveszteséget idéznek elő. Küönösen nagy mértékben jelentkezik ez, ha a távozó gáz hőmérsék­lete oly alacsony, hogy a felső szénréte-35 gekben a retortán belül kátrány csapódik ki. A távozó gázok alacsony hőmérséklete azonban az alacsony hőmérsékleten ke­letkező kátrány ( az őskátrány) előállítá­sának és a telep jó hatásfokának előfel-40 tétele. A kicsapódó kátrány által előidé­zett hátrányok szűk retortamietszeteknél oly nagyokká válhatnak, hogy a vízgáz áthaladása gyakorlatilag lehetetlenné vá­lik és ennek folytán üzemzavarok állnak be. A retortában féllépő nagy sebesség 45 további hátránya, hogy a gázok kevésbbé erősen hűlnek le, miután azon rövid idő alatt, melynek folyamán a retortában ma­radnak, hőjüket nem képesek teljesen a szénnek átadni. Ekkor azokon á helyeken, 50 amelyeken a szén gáztalanítása kezdődik, nagy hőméréskletesés áll be, a széndara­bokból kilépő kátránygőzöket pedig a forró gáz megbontjia, úgy hogy nem ka­punk jó őskátrányt. 55 A vízgáz,gyártáshoz szükséges gőz; fej­lesztéséire vagy túlbevítésére gyakran használnak oly meleg fujtató gázokat, me­lyek CO-t tartalmaznak. Ezen CO elégé­sét a gőztfilhevítőben vagy fejlesztőben 60 szekundér levegő befuvatása által indít­juk meg. A kettős gáz gyártásának szo­kásos eljárásánál azon esetekben, ame­lyekben a szén nem túlságosan nedves, tehát a gáztalanításhoz nem igényel igen 65 nagy hőmennyiséget, a szekundér levegőt nem a retorta fűtőcsatornáiba fúvatják, hanem elégséges a generátorból felszálló meleg fujtatógázok saját hője, hogy a re­torta kívülről forrón tartassák. Miután 70 azonban ezen meleg fujtató gázok hosszú utat tesznek meg, erősen lehűlnek és a gőztúlhevítőbe aránylag alacsony hőmér­sékleten jutnak, mely nem elégséges a szekundér levegővel való meggyújtáshoz. 75 Ez különböző hátrányokhoz vezet, mert egyrészt ezen esetben a gőztúlhevítő az; el nem égett levegő által felhevítés helyett lehűttetik és merit másrészt a gázlégkeverék hirtelen meggyulladásánál robbanás ve- 80

Next

/
Thumbnails
Contents