83971. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kettős gáz előállítására

— 234 -szélye áll fenn. Ez csak azáltal kerül­hető el, hogy a meleg fujtatógázok a ge­nerátorból 'lehetőleg gyorsan vezettetnek a túlhevítőbe, úgy hogy hőmérsékletük 5 még nagy. A kettős gáz gyártásának a bevezetés­ben részletezett módja azon további hát­ránnyal jár, hogy a generátor rostélya alatt befujtatott levegő a generátoron át 10 való felszállásnál a szél felé szoríttatik, mert ott a retortát körülvevő fűtőcsator­nákba tereltetik. Ezáltal a szélen tűz ke­letkezik, melynek következménye, hogy a salak odasül a chamotte-falazathoz. 15 Végül a retortán belül a gáztalanítás folyamatában levő szén kívülről nem hoz­záférhető, úgy hogy ha a szén erősen sül és ennélfogva nem csúszik le, csak a felül­ről való belökés lehetséges, hogy a lefelé 20 való csúsztatás elősegíttessék. Mindezen hátrányokat a következőkben leírt találmány küszöböli ki: A szenet eddig a generátor belső részét képező, egy vagy több csőből álló retor-25 tába ágyazták, ezzel szemben mi a szenet a retortán kívül a retorta fala és a ge­nerátor falazata közötti, legtöbbnyire gyűrűalakú térbe helyezzük. Az1 új eljárás tehát abban áll, hogy a meleg fujtatásnál 80 keletkező fűtőgázokat egy vagy több, a generátor belsejébe nyúló cső segítségével vesszük1 el, míg a gázosításnál keletkező, forró vízgáz az ezen csöveken kívül levő bitumenes tüzelőanyagokon áramol át 85 ennek gáztalanítására. Ezáltal aránylag vékony rétegnél is, mely megengedi a jó hőtátvitelt az egész szénen át, biztosítva van a nagy összkeresztmetszet, úgy hogy a fentjelzett, a nagy gázsebességből és a 40 kátránykicsapódáisból és kátránytúlheví­tésből adódó hátrányok nem állnak be. A kívül csekély sebességgel felszálló víz­gáz a szén legfelső rétegeiben, mely a felső retortavég fölé is kiterjeszthető, 45 igen nagy mértékben lehűttetik, a vízgáz hője tehát a szénre vitetik át, miáltal az eljárás hatásfoka jobb. A nagyobb keresztmetszet következté­ben nagyobb koksztartalék is van jelen, 50 úgy hogy a tüzelőanyagnak szabálytalan­ságok következtében néha beálló lecsú­szásánál a generátorba el nem kokszolt szén nem juthat. A meleg fujtatógázoknak ellenben, mert 55 csakis a retorta belső terén hatolnak át, aránylag kis keresztmetszeten kell át­áramolniuk, ennélfogva sebességük nagy és a generátort oly forrón hagyják el, hogy a gőztúlhevítőben a szekundérleve-60 gővel biztosan meggyúlnak. A szélen különben keletkező tűz el van kerülve, mert a meleg fujtató-levegő nem a generátor széle, hanem a közép felé szo­ríttatik. A szén szúró nyíláskon át kívül­ről könnyen hozzáférhető és lefelé csú- 6 szása bármely magasságban elősegíthető. Ha nagymértékben víztartalmú szén, pl. barnaszén gázosítandó el, az alsó részben előállított vízgáz hőjie nem elegendő a szén gáztalanításának keresztülvitelére. 71 Ekkor már a generátoron belül fuvandó be szekundérlevegő. Ezen célra a szekun­dér szél számára való csövet vezethetünk kívülről vagy alulról a belső térbe. Az elvételi csövet (retortát) ekkor oly 71 méretekben állítjuk elő, licgy elégséges nagy fűtőfelület képződik, hogy laz elégő meleg fujtatógázok hője a szén szárítá­sára és gáztalanítására használható le­gyen. 8 , Az ismert kettős gázgyártás oly módon is foganatosítható, hogy a gőz nem alul­ról vezettetik felfelé a kokszoszlopon át. hanem azon nyíláson át, mely a meleg fujtatógázok kilépésére szolgál. A gőzt 8í ekkor alkalmas eszközök segítségével a generátor közepéből Tészben lefelé terel­jük, hogy vízgáz képeztessék, részben pe­dig a retortán felfélé vezetjük, hogy a szén gáztalaníttassék (1. 79311. sz. osztrák 9< szabadalmat). Ezen esetben is a szén új elhelyezése a retortafalazaton kívül ugyanazon előnyöket nyutja, mert a gőz a szénrétege-n a nagyobb keresztmetszet miatt igen lassan halad át és ennéfogva 9£ hőjét a szénnek igen tökéletesen adja át. Az ismertetett eljárás foganatosítására szölgáló generátor a mellékelt rajz értel­mében áll a generátor alsórészből, amely­ben a koksz, mint előbb kifejtettük, levegő- ic nek a (2) éis gőznek a (3) csövön át való váltakozó befuvatása által gáztalanítta­tik. A (8) nyíláson át betöltött szén az üres (7) retortát körülvevő (6) gyűrűs tér­ben foglal helyet. ^ A CO-tartalmú meleg fujtatógázok eset­leg a (13) csövön át (5)-nél a kokszoszlop fölött és a (7) elvételi cső alatt eszközölt léghozzávezetés (szekundérlevegő) által elégettetnek, ha ez a szén szárítására szüle- ^ séges. A (13) cső vagy kívülről vezethető a generátorba vagy pedig a rostély alatti széltérből indulhat ki. A meleg fujtató­gázok erre a (7) retorta belsejében és a (9) forrógáztolattyún át vagy a kürtőbe vagy 11 á igőztúlhevítőbe távoznak. A gázosításnál a generátorban keletkező vízgáz a (6) gyű­rűs téa-en áramol át, iamelyben a szén foglal helyet, ezt sajlát hője által gáztala­nítja és a felső (10) szénréteg elhagyása 12

Next

/
Thumbnails
Contents