83950. lajstromszámú szabadalom • Eljárás melasz finomítására

Megjelent 1934. évi juiiius hó 15-én. MAGIAK KIEALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83950. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Eljárás melasz finomítására. United States Syrup Company cég: Salt Laké, Utali É. A. E. Á. A bejelentés napja 1920. évi november hó 15-ike. A találmány tárgya eljárás melasz fino­mítására. A cukorfínomításnál a különböző munkafolyamatok hulladékaiban nagy mennyiségben előforduló mel'asz hasznosí-5 tá'sa eddig számos hátránnyal járt. A me­lasznak szerves és szervetlen tisztátlansá­goktől eredő szennyeződése az oka annak, hogy a melaszt eddig csak korlátolt mér­tékben hasznosították és dolgozták fel.' 10 Ezenkívül nem sikerült ezideig egyenletes termékhez jutni. A termék tisztasága és sűrűsége tekintetében továbbá törvényes rendelkezések állanak fenn, amelyek pon­tos betartálsa nem igen volt lehetséges. 15 A találmány értelmében már most á cukor előállításánál és finomításánál ka­pott melaszt hasznosítjuk és pedig külö­nösen melléktermék gyanánt a cukor­répaiparban. A répacukor előállításánál 20 és finomításánál nyert melasz nagy meny­nyiségű szervetlen sókat és szerves vegyü­leteket tartalmaz. Az ezen iparban ka­pott melasz vegye 1 emzésébői kitűnik, hogy az nagy százalékmennyiségben tartalmaz 25 szervetlen sókat, amelyek az anyag össz­súlyának 5%-át meghaladják. A melasz ezenkívül káros szervetlen vegyületeket is tartalmaz. Ezt a terméket rendszerint házi használatban szirup gyanánt, állati takar-80 mány előállításához vagy pedig szesz elő­állításánál nyersanyag gyanánt használ­ják. Ezen használati célok számára a fenn­álló törvényes rendelkezéseket be kell tar­tani, hogy a fogyasztó egészségi szempont-85 bői védve legyen. A törvényes rendelkezé­sek értelmében az ásvány anyagi ártalom­nak az összsúly 5°/o-ánál és a víztartalom­nak az összsúly 25°/o-ánál kisebbnek kell lenni. Megállapítást nyert, hogy nagyobb ás- 40 ványanyagtartalom rendkívül káros, úgy hogy a termék ezen esetben házi haszná­latra alkalmatlan és az állatok egészsé­gére is káros. A találmány lényege abban áll, hogy a 45 melaszből nem kristályos szirupot állí­tunk elő, mely magában vagy más tápsze­rekkel együtt házi használatra alkalmas vagy takarmány gyanánt használható. A találmány további jellemző sajátsága, 50 hogy a terméket azon sós tisztátlanságok eltávolítása útján finomítjuk, mélyek egyéb­ként a terméket tápszer gyanánt való hasz­nálatra alkalmatlanná teszik. Az eljárás' ezenkívül növeli a termék ízlietességét az- 55 által, hogy eltávolítjuk azon illó tisztát­lanságokat és anyagokat, melyek különben a nyersanyagnak kellemetlen ízt és szagot kölcsönöznek. A találmány értelmében a víztartalmat 60 egyenletesen fenntartjuk, mimellett az ösz­szes jelenlevő albuminoidok nagy száza­lékmennyiségét eltávolítjuk. A találmány tárgyának a répamelaszfínomításnál való alkalmazása esetén a nyersanyaghoz 1 ji — 65 10o/o sósavat vagy valamely más egyenér­tékű invertáló anyagot adunk. Ezt a savat vagy ezzel egyenértékű inver­táló anyagot a melasszal alaposan elegyítjük. A savat addig hagyjuk az 70 elegyben hatni, amíg a cukor invertálása be nem következik. Megállapítást nyert, hogy előnyös, ha ezt a kezelést mindaddig folytatjuk, míg a cukor 5—60°/o-ának in­vertálása be nem következett. Bizonyos 75 esetekben előnyös, ha a keveréket eny­hén felmelegítjük a fizikai és vegyi folya­matok gyorsítása végett. Az így kezelt

Next

/
Thumbnails
Contents