83690. lajstromszámú szabadalom • Kompenzációs nyomcsapágy

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jKegHg SZABADALMI BIBÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83690. SZÁM. — XVI/c. OSZTÁLY. Kompenzációs nyomcsapágy. Parsons Károly Alg-ernon mérnök Newcastle-on Tyne. A bejelentés napja 1921. évi szeptember hó 1-je. Nagybritanniai elsőbbsége 1920. évi szeptember hó 1-je. Jelen találmány a nyomcsapágyaknak különösen azon fajára vonatkozik, mely­nél bizonyos számú nyomófelület úgy van beépítve, hogy azoknak csekély kilendí-6 tése következbetik be, miáltal a nyomó­felületeken, automatikusan, vékony kenő­anyagréteg tartatik fenn. A találmány alkalmazása ennek, decára nincs csupán a nyomcsapágyak ezen fajára korlátozva. 0 Ily fajta csapágyaknál a különböző ré­szek egyenlőtlen kiterjedése következté­ben könnyen nehézségek adódnak, ameny­nyiben a kis szabad térközök megszűkül ne'k vagy teljesen bezárulnak. Ilyen ne-1 hézségek különösen azon esetekben állnak elő, aliol több nyomófelület közül, melyek ugyanazon nyomógyűrűvel működnek össze, az egyik, bizonyos oknál fogva, a terhelés túl nagy részét veszi föl; jelen ) találmány különösen az, ezáltal fellépő hátrányok kiküszöbölését célozza. Ezen cél elérésére jelen találmány értel­mében egy kompenzációs nyomcsapágyat használunk, mely lényegében oly részből j áll, mely egy bizonyos fajta talplemezzel vagy hasonlóval bir, mely kifelé divergens felületekkel van ellátva. Továbbá egy második megfelelően konvergáló felülettel ellátott részről gondoskodunk, mely betét-I darab vagy hasonlóként van kiképezve és amely a talplemezbe beleillik. Ezen ösz­szeműködő részek különböző kiterjedése azt eredményezi, hogy a betétlap a talp­lemezbe különböző mélyen hatol be. , A találmány továbbá egy kompenzációs nyomcsapágyhoz való csészetestre vonat­kozik, mely oly elemekből áll, melyek különböző kiterjedés! együtthatóval bir­nak; az a rész, mely a legnagyobb kiter­jedési együtthatóval bir, a megfelelő ol­dalfalakkal a talpat képezi; az a rész, mely a legkisebb kiterjedési együtthatóval bir, ennek megfelelően képeztetik ki, hogy a talpba bizonyos mélységnyire behatol­hasson. 45 A találmány további jellemzői és rész­letei a következő leírásban részetesebben vannak megvilágítva. A rajz a találmány tárgyának több példaképpeni kiviteli alakját mutatja, 50 még pedig az 1. ábra az egyik kiviteli alak felül­nézete, melynél a betétdarab és a talp oly felületeken érintkeznek egymással, melyek e,gy ék részeit képezik. A 55 2. ábra az 1. ábra A—A vonala szerinti metszete, azaz oly vonal szerint, mely a forgó tengely geometriai tengelyén át­megy. A 'á. és 4. ábrák a találmány kiviteli alak- 60 jának azon változatát mutatják, melynél az összeműködő felületek kónikusak. Az ábrázolás megfelel az 1. és 2. ábráknak. A többi ábra a 2. és 4. ábrákéhoz hasonló metszetet mutat, a találmány más kivi- 65 teli alakjairól. így az 5. ábra két nyomófelülettel biró talp­lemezt mutat, mindkét oldalán egy-egy talplemezzel. A 6. ábra viszont egy két nyomófelülettel 70 biró betétdarabot mutat, mindkét oldalán egy-egy talplemezzel. A 7. ábra bizonyos számú kónikus, ill. ék­feliiletet lépcsős elrendezésben mutat. A 8. ábra bizonyos számú kónikus vagy 75 ékalakú betétfelületet mutat, melyek úgy­szólván mégis egy síkban feküsznek. Vé­gül a 9. ábra a kiviteli alak oly változatát

Next

/
Thumbnails
Contents