83690. lajstromszámú szabadalom • Kompenzációs nyomcsapágy

— 2 — mutatja, melynél a betétdarab inveracél- (d) fehérfémmel van kiöntve és a (h2) for- 6( ból készül. gáscsaptartó acélból készülhet, míg a test A különböző ábrákon egymásnak meg- tetszés szerinti kontúrt, köralakút, négy­felelő részek azonos jelekkel vannak el- zetalakút vagy hasonlót képezhet és egy 5 látva. toldattal vagy előreugró résszel mely (f'2) A találmány kivitele forgatható csészék- leferdítéssel bir, van ellátva. A forgás- 6! kel vagy lemezekkel biró nyomcsapágynál csaptartó azután megfelelő (f3) szélekkel (1. és 2. ábra) oly módon történik;, hogy van ellátva, melyek hasonló módon: van­minden csésze vagy lemez egy szokásos nak leferdítve, mindazonáltal fordítva 10 szektoralakú (a) testből áll, mely példa- vannak elrendezve. Ezen két acélrész kő­képpen sugárirányú (b) és ívalákú (c) vo- zött egy két munkafelülettel biró (r) 7' nalakkal van határolva. A csésze egyik ágyúfémből készült középtag van elren­oldalán (d) fehérfémmel van kibélelve, dezve, mely mindegyik szemben fekvő fe­hogy nyomási és súrlódási felületet képez- lületén talplemezt mutat fel, melynek szé-15 zen. A csapágycsésze teste a hátlapján lei le vannak ferdítve és az (a2) és (h2) egy széles (e) talppal van ellátva, mely betétdarabok széleivel megegyeznek. Ily 7 kifelé leferdített (f) felülettel van ellátva; szerkezetnél a részek felmelegedése esetén ezen talpba illesztünk egy megfelelő (h) az ágyúfémből készült (r) talplemezdarab betétdarabot, mely azonban nincs teljes ' nagyobb mértékben; terjed ki, mint az, 20 mélységig besülyesztve. Ez a betétdarab acél betétrészek és ily módon ezek mind­képezi az (i) forgáscsap tartóját; a betét- egyike mélyebben fog a hozzátartozó alap- g lap oldalai le vannak ferdítve, úgy hogy lemezbe sülyedni. a talp megfelelő leferdítésével megegyez- Az utoljára leírt berendezés a 6. ábra zék. Az (i) forgáscsap (k) edzett acélból szerinti kiviteli alaknál megfordíttatott, 25 készült csapnak támaszkodik, mely szo- azaz az (a3) test, mely fehérfémmel van kásos módon a csapágytest egy megfelelő kibélelve, ágyúfémből állíttatik elő, í részébe hatol, míg a leferdített felületek, ugyanez áll a (h3) forgáscsaptartóról. Ez melyek a nyomást felveszik, egy ék ré- a két rész alkalmas alakú talplemezekkel szeit képezik és közvetlenül a csésze fölött van ellátva, melyek a föntebb leírt (f4) és 80 egyik oldalról a másikra futnak. Hogy az (f5) leferdített szélekkel bírnak és ezen (e) talpat és a (h) betétdarabot kölcsönö- talplemezekbe egy két munkafelülettel < sen helyes helyzetükben megtarthassuk, ellátott (rl) tárcsa vagy más megfeleően előbbi (nl) és (n2) mélyítésekkel vannak alakított, acélból készült középdarab van ellátva, melyekbe a betétdarab (ol) és (o2) beillesztve, úgy hogy ez az ágyúfémrészek 85 toldatai illenek. Ezek a betétdarabba talplemezeivel megegyezzen. fecskefarkkal lehetnek beerősítve. A találm ámy eddig leírt kiviteli példái- ! A talp maga célszerűen ágyúfémből jj^l a nyomcsapágycsésze minden eleme, állítható elő, míg a forgáscsap tartója úgy a talplemez, mint a betétdarab, a acélból készül. Az ékek méretei és kitér- szomszédos résszel csak a legcsekélyebb 40 jedési együtthatós, úgy választatnák, hogy s z ámú leferdített felülettel függött össze, mintegy a következő kompenzációs hatás m e iy szükséges a támaszték, létesítésére, lép fel. A hőmérséklet növekedése esetén Bizonyos esetekben mindazonáltal min­az ágyúfém nagyobb mértékben terjed ki, den iiy n iemű támasztófelület bizonyos mint az acél. Ezáltal a talp nagyobb lesz számú oly (Í6) felületekkel helyettesít-45 és az acél for,gáscsaptartó, ill. egyéb ék- hető, melyek vagy lépcsőzetesen feküsz­alakú rész mélyebben fog az ágyúfémből Il e k egymás fölött, amint íez a 7. ábrán készült talpba besülyedni, miáltal a csésze látható, vagy elrendezhető több vagy ke­külső mérete kisebb lesz, legalább is nem vesebb hasonó (f7) felület ugyanazon sík­növekszik. Külső méret alatt itt a nyom- ban, amint ezt- a 8. ábra mutatja. Ily 50 csapágycsésze vastagsága értendő, a mun- rendszerű felületek, amint a 7. és 8. ábrán kafelületek és a valóságos forgáspont pontozott vonallal fel van tüntetve, akár között. ékalakúak, akár kónikusak közös csúccsal A kiviteli alaknak a 3. és 4. ábrán lát- vagy közös összefutó ponttal bírhatnak, ható változata általában azonos ,a fenti mely a munkafelületek azon oldalán fek-55 kiviteli alakkal, a (hl) betétdarab azonban szik, mely a forgáscsaptól távol van el­köralakú és az (al) talpra (fl) kónikus rendezve. Ezen pontnak a forgáscsaptól felülettel fekszik föl. Az 5. ábrán bemu- való távolsága az alaplemezben! betét­tatott kiviteli alak változatánál az (a2) darabul alkalmazott anyagok kiterjedési nyomcsapágyesésze teste, mely mint előbb együtthatójától függ.

Next

/
Thumbnails
Contents