83642. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és sablon elektromos fűtőkészülék fűtőtestjeinek előállítására

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83642. SZÁM. — Vili. OSZTÁLY. Eljárás a sablon elektromos fűtőkészülékek fűtőtestjeinek előállítására. Magyar Elektlienuax Részvénytársaság cég Budapest. A bejelentés napja 1921. évi március hó 19-ike. A találmányt eljárás és sablon képezi elektromos fűtőkészülékek fűtőtestjeinek előállítására. Az elektromos fűtőkészülé­kek hatásfoka szempontjából oly fontos 5 jó hőátvitelt már azáltal elérhetjük, hegy korábbi szabadalmunk értelmében az el­lenállásdrótot két igen vékony aszbeszt­papírlap között erősítjük meg, célszerűen az aszbesztpapírlapok közé ragasztjuk és 10 az aszbesztpapírlapokkal együtt előnyö­sen ragasztás útján közvetlenül a fütendő felületre erősítjük. A tökéletes hőátvitel elérése és a fűtőtest tartóssága szempont­jából azonban rendkívüli fontossága van 15 a fűtőtest előállítási és megerősítési mód­jának is. Szükséges ugyanis, hogy oxidá­ció elkerülése végett az ellenállásdrót a két aszbesztpapírlap közé mindenütt tö­kéletesen be legyen ágyazva, míg az át-20 égés veszélyének elkerülésére egyrészt a fűtőtestnek mindenütt egyenletesen vas­tagnak kell lennie és a fűtendő felülethez tökéletesen hozzá kell simulnia. Az: ed­digi, vastag szigetelő rétegbe ágyazott 25 fűtőtesteknek gyors kiégését ugyanis fő­képen az okozta, hogy a beágyazásukra szolgáló massza nem volt mindenütt egyenletes vastagságú, sőt helyenként csomókat képezett, aminek következtében 30 az el lenállás drót és a fűtendő felület kö­zötti távolság a fűtőtestnek különböző he­lyein más és más volt. Ennek megfele­lően A'áltozott a hőelvezetés is. Ott, ahol az ellenállásdrótnak a fűtőtesttől való 85 távolsága nagyobb, a hőelvezetés kisebb mértékű, az ellenállásdrót túlhevül és idővel kiég. Használatban tönkrement fűtőkészülékek vizsgálata azt mutatta, hogy az ellenállásdrótnak kiégése mindig 40 ott következik be, ahol a drót az ágyazó­masszában képződő csomók folytán a fű­tendő felülettől legtávolabb van. A találmányt a fent jelzett kiképzésű fűtőtestek számára való oly előállítási el­járás képezi, mely a fenti feltételeknek 45 tökéletesen megfelel. Az eljárást egyrészt az jellemzi, hogy az ellenállásdrótot meg­felelő sablon közvetítésével közvetlenül ai egyik aszbesztpapírlapra laposan ráteker­cseljük és rásajtoljuk, majd hőálló és szi- ÖO getelő ragasztóanyaggal való átnedvesítés után a második aszbesztpapírlappal lebo­rítjuk, ezt is átnedvesítjük és a két aszr besztpapírlapot a közbezárt ellenállás­dróttal együtt nedvszívó anyag közbeikta- 55 tásával összesajtoljuk. Ezután a fűtőtest a sablonról még nedvesen levesszük, a fentemlített ragasztóanyag útján a fű­tendő felületre ragasztjuk és egyidejűleg hevítés mellett utóbbira sajtoljuk. Az is- 60 mételt sajtolás következtében1 az ellen­állásdrót a két aszbesztpapírlap anyagába tökéletesen beágyaztatik és a légbuboré­kok kiszoríttatnak, míg a hevítéssel és szárítással kapcsolatos sajtolás által a 65 fűtőtestnek a fűtendő felülethez való tel­jesen buborékmentes és egyenletes hozzá­simulását érjük el. Mindezen műveletek elérhetővé teszik, hogy a fűtőtest minde­nütt egyenlő minimális vastagságú le- 70 gyen és hogy a kész fűtőkészülékben az ellenállásdrót a fűtendő felülettől minde­nütt egyenlő távolságban1 legyen. A ned­ves fűtőtestnek: a fűtendő felületre való rásajtolásánál az egymásra sajtolandó 75 testeket utána engedő és nedvszívó anyagba, pl. aszbesztlisztbe, homokba stu. ágyazzuk úgy, hogy a fűtőtest a fűtendő felületnek minden egyenetlenségéhez szo­rosan hozzásimul és az ellenállásdrótnak 80 a fűtendő felülettől való távolsága még

Next

/
Thumbnails
Contents