83407. lajstromszámú szabadalom • Készülék szilárd poralakú irtószerek kifúvatására, különösen a növények kártevőinek elpusztítása céljából

Megjelent 1934. évi julius lió 2-án. AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 83407. SZÁM. — X/li. OSZTÁLY. Készülék szilárd poralakú irtószerek kifuvatására, különösen a növények kártevőinek elpusztítása céljából. Pörös Antal és Farkas László mindketten bádogos munkások Budapest. A bejelentés napja 1921. évi junius hó 7-ike. A jelen találmány tárgya készülék szi­lárd poralakú irtószerek kifuvatására, kü­lönösen ,a növények, pl. szőlőfürtök vagy lombrészek kártevőinek (az idium nevű f> gombának stb.) elpusztítása céljából. A találmány tárgya tehát pl. kénporozó ké­szülék gyanánt használható. Az ily szilárd poralakú szerekkel dol­gozó készülékek rendszerint szelepekkel el-10 látott ráncfalból álló fújtatót vagy légszi­vattyút, a nyomólevegőt felvevő légtartályt, vagy szélkazánt, a kifuvandó kénport be­fogadó tartályt és az anyag csomós vagy darabos részeinek felaprítására szolgáló 15 (rendszerint kúpos vagy hengeres szitából és szitaköpenyből álló) őrlőkészüléket tar­talmaznak, mely utóbbi egyrészt egy ga­rat útján a kénportartállyal, másrészt pe­dig a kénpor kifuvatása céljából a szélka-20 zánnal közlekedő kifuvócsővel áll összeköt­tetésben. Az eddigi ily készülékek említett főal­katrészei körkeresztmetszetű henger bel­sejében egymás fölött, illetve egymás kö-25 zött közvetlenül összeépítve foglaltak he­lyet, mely elrendezés folytán egyes alkat­részek vagy egyáltalán nem, vagy csak rendkívül nehezen voltak hozzáférhetők úgy, hogy célszerű ellenőrzésről, tiszti tás-30 ról, javításról, vagy kicserélésről (különö­sen kevésbbé szakavatottak részéről) nem lehetett szó, általában véve pedig az elő­állítás és a javítás aránylag nagy költsé­geket okozott és sok esetben (egyébként 85 még magában véve javítható hiba okozta üzemzavar esetén) a gazda szükségből kénytelen volt egészen új készüléket be­szerezni, ami természetesen indokolatlanul nagy költségeket okozott. A találmány szerint már most ezen hát- 40 lányoknak teljes kiküszöböléséről, neveze­tesen a részek igen könnyű hozzáférhető­ségéről gondoskodunk a részeknek cél­szerű különválasztása és szétszedhetősége révén. Miután ily módon az ellenőrzés, a 45 tisztítás és az esetleges javítás könnyen és gyorsat! végezhető, a készüléknek foly­tonos, üzemzavaroktól mentes, pontos mű­ködése biztosítható. Különösen áll ez az űrlőkészülék kúpos vagy hengeres szitá- 50 jára is, amelyet magát eddigelé is ki lehe­tett ugyan venni a többi rész közül, de csak bizonyos körülményes fogással, neve­zetesen oldalra és felfelé történő kihúzás révén és pedig közvetlenül nem látható, 55 hanem úgyszólván csak kitapintható nyí­lások útján úgy, hogy a kellő visszahelye­zés sem volt ellenőrizhető. Ezzel szemben a találmány tárgyánál az őrlőszita a cél­szerűen alul nyitott főköpeny alsó terében 60 teljesen hozzáférhetően és a szitaköpeny nyitott helyzetében pontosan ellenőrizhe­tően van elrendezve. A találmány szerinti további újítás (mely szintén az olcsóbb előállítást és elő- 65 nyösebb kezelést célozza) a légszivattyúk és az őrlőszitatest közös kézi hajtószerke­zetének egyszerűsítésére vonatkozik. Ed­digelé ugyanis az őrlőszita testet a kulisz­szás kézi lengő emeltyű segélyével föl és 70 alámozgatott szivattyúráncfalaknak füg­gélyesen egyenesben vezetett rudazata ós a szitatest tengelye közé iktatott (fogas­rúdból és ezzel kapcsolódó fogas ívből vagy fogas kerékből álló) átvivő hajtómű 75

Next

/
Thumbnails
Contents