83223. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés sörlének hűtésére és szellőztetésére, valamint zagynak kiválasztására

Megjelent 1934. évi julius hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI JfflHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83223. SZÁM. — IV/a. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés sörlének hűtésére és szellőztetésére, valamint zagynak kiválasztására. Nathan-Institut A. G. cég1 Zürich. A bejelentés napja 1921. évi julius hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi junius hó 19-ike. A sörlének hűtése és szellőztetése, vala­mint- a zagynak kiválasztása a sörgyár­tásnál, sterilis sörfőzésnél, szokásos mó­don a hűtőben, amint ismeretes, akként 5 történik, hogy az említett három művelet vagy egyazon edényben foganatosíttatik vagy, hogy ,a szellőztetést és az előzetes • hűtést, a zagynak leválasztása előtt, külön j edényben végezzük el. 10 Ezen műveletek foganatosítására oly berendezést alkalmaznak, mely bizonyos számú, egymás fölött fekvő lemezekkel van ellátva, melyeken a zagy leüllepedik. A jelen találmány szerint már most a 15 hűtőben végbemenő folyamatokat azáltal fejlesztjük, hogy az, egész eljárás alatt a szellőztetést, a hűtést és a zagynak kivá­lasztását egyidejűleg foganatosítjuk. Ezt azáltal érjük el, hogy a kiválasztás cél-20 jaira ugyancsak egymás fölött elrendezett lemezekkel ellátott edényt alkalmazunk és hogy a zagynak kiválasztása közben a sör­lét a választó edényből csak lassú áram­lással vezetjük el felülről egy hűtő és szel* 25 lőztető készülékbe és hogy a sörlét a hűtés után a választó edény fenekére vezetjük vissza. Ekként a szag- és ízrontó anyagok­nak szellőztetéssel való eltávolítása, vala­mint a zagynak képződése a levegőnek 30 ugyanazon hatása alatt mennek végbe. A választóedényben az alulról felfelé való áramlás az edény fala és a lemezek közötti térben megy végbe, még pedig oly lassan, hogy a zagynak leüllepedése az egész hű-85 tési folyamat alatt nem zavartatik. A leüllepedett zagy, mely az edényben a tiszta sörlének leboesátása után visszama­rad, ekként összegyűjthető, a fenékcsapon át kiereszthető és a sörlének teljes kivá­lasztásáig továbbkezelhető. 40 A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező berendezés példaképen egy foganato­sítási alakban vázlatos hosszmetszetben van feltüntetve. Az (a) edény a főzőüstből jövő forró sör- tó lének befogadására szolgál, mely utóbbi a (b) vezetéken át kerül az edénybe és ezt teljesen sterilizálja. A (c) szivattyú a forró lét az (e) csergedező hűtőbe szállítja, mely tetszőleges módon lehet szerkesztve 50 és zárt térben van felállítva, amelybe az (f) vezetéken át csiramentes levegőt veze­tünk be. A hűtött sörlé a (g) vezetéken át az (a) edénybe folyik vissza, amelyben a za.gy kivalasztatik. Az egyes (h) lemezek 55 a középen meg vannak osztva és egyrészt az (i) forgási csapokkal az edény falaza­tán elrendezett (k) csapágyakban feksze­nek, másrészt az (1) csuklós rudakkal a kellő helyzetben tartatnak meg. A leme- 60 zek, körülfutó karimákkal vannak el­látva, hogy a kiválasztott zagy a sörlének lebocsátásakor le ne folyhassék. A hűtött és derített sörlét az (m) vezetéken át az er­jesztő kádakba vezetjük, amikor is az (n) 65 segmenst az (o) emeltyű segélyével ak­ként állítjuk be, hogy az edény fenekén leüllepedett zagy ki ne folyhassék. Csak miután a sörlé a segmens magasságáig van leeresztve, a segmenst az (o) emeltyű 70 segélyével lassan mélyebbre állítjuk, míg a tiszta sörlé egész, mennyisége le nem folyt, amit a (p) ellenőrző toldaton át le­het megfigyelni. Ezután a (q) emelő szer­kezet segélyével, melynek (r) kampóját a 75 csuklós rudaknak (s) fülébe akasztjuk, a lemezeket ferde helyzetbe hozzuk, úgy hogy az azokon leüllepedett zagy lefolyik

Next

/
Thumbnails
Contents