83197. lajstromszámú szabadalom • Eljárás habarcs és cementmasszáknak alkalmassá tételére vízmentesítési, tömítési vízépítési és hasonló munkák tartós és megbízható foganatosítására

Megjelent 1934. évi .julius hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ®§lM SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83197. SZÁM. — XVII/d. OSZTÁLY. Eljárás habarcs- és cementmasszáknak alkalmassá tételére vízmentesítési tömítési, vízépítési és hasonló munkák tartós és megbízható foganatosítására. Winkler Kaspar gyáros Álts tetten Zürich/m. A bejelentés napja 1921. évi július hó 20-ika. Svájezi elsőbbsége 1920. évi julius hó 26-ika. Tömítési, szárazzá tételi és hasonló mun­káknál kivétel nélkül megállapítható, hogy az ismert előírások szerint vagy a kereskedelemben előforduló szerekkel (ada-5 lékokkal) készült vízmentesítő cement- és habarcsmasszák legfeljebb akkor felelnek meg céljuknak, ha a munka szivárgó ned­vesség vagy víz teljes kizárása mellett végeztetik s az alapzat előzetesen tökélete-10 sen megtisztíttatik. Olyan esetekben ellen­ben, amikor ezen előfeltételeket betartani nem lehet, az említett vízmentesítő építő­anyagok nem válnak be még akkor sem, ha tényleg nagy mérvben bírnak is a nekik 15 tulajdonított sajátságokkal. A teljes vízáthatlanság egymagában ugyanis nem elégséges ahhoz, hogy beton-, cement-, stb. masszák az ilyen munkák foganatosítására alkalmasak legyenek. A 20 gyakorlat beigazolta annak szükségét, hogy a habarcs- és betonmasszának a tel­jes vízáthatlanságon és eredeti jó minősé­güknek változatlan megtartásán kívül még egyéb különleges sajátságokkal kell bír-25 ni ok, hogy a nevezett célnak megfelelje­nek. Ha pl. az a feladat merül fel, hogy egy aknában vagy alagútban egy vízbetörést, vagyis szakadatlanul kibugyogó vízeret el-80 tömjünk, anélkül, hogy ,a betörés helyét megtisztíthatnék vagy egyébként elő­készíthetnők, vagy a vizet elvezethetnők, akkor elsősorban a tömítőanyagot, kell el­helyezni és megbízhatóan odatapasztani a 85 munkahelyhez. Ha ez a művelet nem sike­rül, akkor az a körülmény, hogy az alkal­mazott építőanyag teljesen vízáthatlan, a jelen célra minden jelentőségét elveszti. Az ilyen munkálatok végzésénél már most éppen -ezen a ponton, amunka elején 40, mondanak az ismert vízmentesítő építő­anyagok csütörtököt. A felhelyezett anyag a kellő tapadás hiánya folytán a kitörő víz által vagy mindjárt elöblíttetik, vagy pedig a felduzzasztott v ízmennyiség nyo- 45 mása folytán csakhamar enged. E mellett még gyakorta az a hátrány is lép fel, hogy az eleinte megtapadt anyag megkeménye­dése nem megy elég gyorsan végbe, úgy hogy az anyag rövid idő multán a víz által 50 áttöretik s egyes darabokban elöblíttetik. Kitűnt már most, hogy cement- és ha­barcsmasszákat a fentnevezett fajú mun­kákhoz szükségelt összes sajátságokkal a kívánt mérvben ruházhatunk fel, ha leg- 55 alább egy oldható chlorfémet (fémchlori­dot) adagolunk hozzá, ami legegyszerűb­ben a chloridnak vagy chloridoknak azon vízben való oldása által történik, amely vizet a beton vagy habarcs elkészítéséhez öo­használunk. Az ezen célra elsősorban tekin­tetbe jövő chloridok a calcium, strontium, bárium, magnesium, kálium chloridjai és a manganchloriir. Alkalmas súlyviszonyok megválasztása 65 esetén a legtöbb esetben ajánlatos a fém­chloridokból egyidejűleg többet alkal­mazni. Mindazon esetekben, melyekben a fent­említett tulajdonságoknak nem kell a leg- 70 nagyobb mérvben mutatkozniok, általában teljesen kielégítő eredményt érünk el már akkor is, ha a habarcs készítéséhez víz he­lyett kb. 23° Be sűrűségű chlorcalcium­lúgot használunk. Az ilyen módon kevert 75 cement lényegesen gyorsabban köt és kevésbé átbocsátó, mint a közönséges cement.

Next

/
Thumbnails
Contents