83197. lajstromszámú szabadalom • Eljárás habarcs és cementmasszáknak alkalmassá tételére vízmentesítési, tömítési vízépítési és hasonló munkák tartós és megbízható foganatosítására

Ha azonban nehéz munkák foganatosítá­sáról, pl. a bevezetésben említett feladat megoldásáról van szó, akkor a teljes és állandó eredmény elérésére még az is szük-5 séges, hogy a cementhez a chloridokon vagy chloridon kívül még a következő anyagokból is adagoljunk kb. 0.25—3%-ot: calciumnitrát, strontiumnitrát, magne­siumnitrát, barnakő, manganoxyd, bárium-10 peroxyd, chromoxyd, antimonoxyd, anti­monvaj, manganborát, cukor. A chlorid adagolásának hatása még azál­tal fokozható, ha a következő anyagokból 2—7%-ot adagolunk finoman porított álla-15 pótban: szénsalak, mészpát, földpát, bauxit, sulypát, folypát. A különleges adalékok egyrészt általá­nosságban fokozzák a chlorid hatását, más­részt a cement értékes sajátságainak egyi-20 két vagy másikát fokozzák. így pl. a barna­kő általában a chlorid hatását fokozza, míg ellenben pl. bauxit főleg a vízáthatlan­ságot növeli. A szénsalak és folypát viszont külön vagy együttesen gyorsítják a lekö-25 tést és fokozzák a szilárdságot. A föld­alkalifémek nitrátjai a megkeményedést segítik elő s ezen kívül rendszerint a víz­áthatlanságot is fokozzák. Hatásuk szerint ezen különleges adalékokat nem lehet éle-30 sen beosztani és elkülöníteni, mert a hatá­sok körzetei egymást átfedik. A súlyviszonyok és a különleges adalé­kok helyes megválasztása révén módunk­ban van a cement saját és a gyakorlat 35 kívánalmainak megfelelően esetről-esetre megtartani. 1. p éld a: 23° Be sűrűségű chlorcalcium oldatba barnakövet, calciumnitrátot és cukrot keverünk a következő súlyarányok­ét) ban: 23n Be cblorcalciumoldat 93.5 súlyrész, Barnakő finoman porítva 1.5 „ Calciumnitrát 4 „ Cukor 1 „ 45 Víz helyett ezen eleggyel készítjük el a cementet. A keverést alaposan, de lehető­leg gyorsan kell elvégezni s a kész habar­csot haladéktalanul s lehetőleg gyorsan kell felhasználni. 50 2. p é Ida : A következő anyagokat: 13—21° Be MnCls-oldat 93 súlyrész Calciumnitrát (szilárd) 5 „ Barnakő 2 „ összekeverjük s a habarcshoz víz helyett 55 használjuk. A jelen találmány szerint megkevert cementhabarcs 2—5 perc után kezd lekötni s kb. 30 perc után már akkora keménységű, amilyen a közönséges cement csak 20 óra után lesz. A nyomási szilárdság 3 nap 6C után egyenlő 14—20 napos közönséges ce­mentével; 28 nap után a szilárdság még nagyobb és fokozatosan még tovább növek­szik. A térfogatállandóság tökéletes. A haj­lítási szilárdság kb. a közönséges eement 6i kétszeresét éri el. A vízhatlanság, az alkal­mazásra kerülő adalékok és súlyviszonyok szerint vagy tökéletes, vagy legalább is lényegesen nagyobb, mint a közönséges módon adalékok nélkül készült betoné. 7( Szabadalmi igények: 1. Eljárás habarcs- és cementmasszáknak szárazzátételi, tömítési, vízépítési és hasonló munkák tartós és megbízható foganatosítására alkalmassá tételére, 7c melyet az jellemez, hogy a habarcsba legalább egy vízben oldható fémchlori­dot keverünk. 2. Az 1. alatti eljárás módozata, melyet az jellemez, hogy a bekeverést azáltal esz- 8( közöljük, hogy a cement, mész, homok stb. száraz keverékét legalább egy fém­chloridot tartalmazó oldattal keverjük össze. 3. Az 1. és 2. alatti eljárás kiviteli alakja, Sí melyet az jellemez, hogy a habarcsba a következő fémchloridoiknak: CaCls, SrCl2 , BaCI2 , MgCl2 , KC1, MnCl,., leg­alább egyikét keverjük be1 . 4. Az 1—3. alatti eljárás módozata, melyet 9C az jellemez, hogy a fémchlorid hatásá­nak fokozására még legalább egyikét keverjük be a következő anyagoknak: calciumnitrát, strontiumnitrát, magne­siumnitrát, barnakő, manganoxyd, ba- 9: riumperoxyd, chromoxyd, antimon­oxyd, antimonvaj, manganborát, cukor. 5. Az 1. és 4. alatti igényelt eljárás módo­zata, melyet az jellemez, hogy a külön­leges adalékokat a chloridlúgban kever- i­jük el s ezzel együtt keverjük a habarcs szilárd alkatrészeihez. 6. Az 1—á. alatti eljárás módozata, melyet az jellemez, hogy a chlorid hatásának fokozására még a következő anyagok- l( nak: szénsalak, mészpát, bauxit, suly­pát, folypát, legalább egyikét keverjük a chlorid oldatához. Pallas nyomda, Budapest. 83174

Next

/
Thumbnails
Contents