83039. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés oldószerveszteségek elhárítására ill. csökkentésére illó oldószerekkel eszközölt extrahálással

Megjelent 1934. évi julius lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI jnBgfl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83039. SZÁM. — IV/Í. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés oldószerveszteségnek elhárítására, ill. csökkentésére illó oldószerekkel eszközölt extrahálásnál. Zipser Siegfried mérnök Wien. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 22-ike. Ausztriai elsőbbsége 1921. évi szeptember hó 10-ike. Olaj- vagy zsiradéktartalmú, illetve más anyagoknak illó oldószerekkel való extra­hálásra szolgáló módszereknél az extra­háló berendezésnek egyes részei nyomás­kiegyenlítés céljából a küllevegővel állan­dóan szabad összeköttetésben állnak. A friss levegőnek ezáltal lehetővé vált sza­bad beáramlása és oldószergőzökkel kevert állapotban vaió kiáramlása jelentékeny oldószerveszteségeket okoz. így pl. minden egyes desztillálási művelet után vagy en­nek megakasztása közben a különböző ve­zetékekben, a hűtőnek hűtőcsöveiben és a desztilláló terekben vacuum létesül, mely a friss levegőnek akadálytalan beáramlása folytán megszűnik. Ezenkívül az oldószer­tartályban is, valahányszor ebből oldó­szert bocsátunk ki, friss levegő hatol be, mely az oldószer beáramlása folytán oldó­szerrel kevert állapotban távozik a sza­badba. Ugyanez megy végbe az extrahálási oldat tartályaiban is, valahányszor ez az oldat az illető tartályokból kiáramlik, vagy azokba beáramlik. A találmány szerint már most megaka­dályozzuk, hogy a berendezés egyes ré­szeibe, az extraháló tartályok kivételével, vagyis a különböző vezetékekbe, konden­zátorokba, vízleválasztókba, az oldószer és extrahálási oldat tartályaiba f-riss levegő hatoljon be, még pedig azáltal, hogy eze­ket a részeket a küllevegő behatolása elle­nében elzárjuk; ily módon elhátrítjuk, illetve csökkentjük az oldószervesztesége­ket. Ezenkívül az extraháló tartályoknak minden friss töltésénél beáramló levegő folytán képződő oldószergőz-légkeveréke­ket, oldószer elvonása céljából, felfogjuk, összegyűjtjük és extrahálandó anyagon 40 vezetjük át. Az extrahálás közben az egyes készülé­kekben megváltozó folyadékállás folytán szükséges nyomáskiegyenlítés önműkö­dően megy végbe egy kiegyenlítő tartály- 45 ban levő víznek megfelelő irányban tör­ténő áramlása folytán. Ez a vízmozgás va­cuumnak költség nélküli fejlesztésére és fenntartására használható' ki, mely va­cuumnak szívó hatása egyrészt az oldó- 50 szernek az extrahálandó anyagon való át­haladását megkönnyíti és batteria-üzem­nél az első extraháló edényben oldószerát­áramlás folytán képződő nyomást csök­kenti, másrészt pedig az extrahálási folya- 55 rnatot elősegíti és gyorsítja. A mellékelt rajzban az 1. ábra oly berendezés egy foganatosítási alakjának vázlata, melyben a találmány szerinti eljárást a víznél könnyebb fajsú- gg lyú oldószerekkel foganatosítjuk, míg a 2. ábra víznél nagyobb fajsúlyú oldósze­rekkel való munkára alkalmas berende­zést tüntet fel. Víznél kisebb fajsúlyi'i oldószerek alkal- 65 mazásánál a berendezés és munkamenet a következő: A berendezés az 1. ábra szerint a (KI) hűtőből, a (Wl) vízleválasztóból, az (Ll) oldószertartályból és a (Bl) nyomás- 70 ]> 'f gyenlítő tartályból áll, mely részek a szükséges csővezetékekkel vannak felsze­relve és az eljárás foganatosítására tetsző­leges számban rendezhetők el. A folyadékállások jelzésére az (S) állás- 75 mutatók vannak elrendezve, míg az (0) ve-

Next

/
Thumbnails
Contents