81694. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas felfüggesztés kocsik, főleg nagyasebességű mótoroskocsik kerekei vagy tengelyei számára

" Megjelent 1935. évi március hó 250-én. ' MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81694. SZAM. — V/b. OSZTÁLY. | Rugalmas felfüggesztés kocsik, főleg nagy sebességű motoros kocsik számára. Schultz Ernest mérnök, West-Melbourneben. A bejelentés napja: 1913. évi május hó 23-ika. Elsőbbsége: 1912. évi augusztus hó 31-ike. A jelen találmány tárgya motoros, va­lamint más kocsik és járművek alvázá­nak kiképzésére vonatkozik. A találmány szerint a rugalmas felfüggesztés céljaira 5 berendezések vannak kontemplálva, me­lyek lehetővé teszik, hogy a kocsi teste az egyébként fellépő kellemetlen és káros lökések és rázkódtatások mellőzésével fus­son. Egy közepes sebességek számára al-10 kalmas rugózás nem mindig alkalmazható célszerűen nagy sebességek számára is, főleg akkor nem, ha a kocsi testének vagy alvázának nagy súlya, valamint a kor­mányzás és a meghajtás számára való 15 kapcsolószervek jelenléte folytán különös nehézségek lépnek fel. A találmány szerinti rugalmas felfüg­gesztés egy része lengő emeltyűkben és vezető rudakban vagy oly kapcsolatokban 20 áll, melyek csuklókkal bírnak, hogy a ve­zető csapok megfelelő síkokban mozog­hassanak úgy, hogy a kocsi kormányoz­ható és veszélyes igénybevételek nélkül futhat. 25 Arról is történik gondoskodás, hogy a különböző csuklópontok helyzete egymás­hoz képest időről-időre változzék, főleg az út szintjén és a kormányban fellépő egyenlőtlenségek folytán úgy, hogy a ta-30 lálmány tárgya oly motorkocsikon is igen előnyösen alkalmazható, melyek nagy se­bességgel haladnak hirtelen görbületeket alkotó sík, vagy egyenletlen utakon. A találmány szerinti rugalmas felfüg-35 gesztésnél a mellső és a hátsó kerekek kö­zött összekötő tagok alkalmaztatnak, me­lyek a kocsit a normális helyzetben tart­ják és emellett néhány ismert berendezés is talál alkalmazást, mely azonban nem 40 alkotja a jelen találmány tárgyát. A kocsi keretén, illetve egy azon elren­dezett konsolon a kocsi mindkét oldalán, minden egyes futó kerék számára egy-egy csapot alkalmazunk, melyen szögemelő vagy lengő emelő van ágyazva. Ezen eme- 45 lőt részben rugó alkotja, vagy pedig rugóval van kapcsolva, és annak egyik karja a rugalmas szerkezethez vezető rúd­hoz van erősítve, mely szerkezet a lökést részben felveszi, tompítja és hozzájárul 60 ahhoz, hogy a részek a normális helyzetbe vissza kerüljenek, ha a szögemelő azáltal lengett ki, hogy a megfelelő futó kerék lökés folytán megemeltetett. Az elforgási törekvést, mely akkor lép 55 fel, ha a kormánytengely a kocsi haladása közben fellépő zavarok folytán normális helyzetét elhagyja, a jelen találmány sze­rinti berendezés ártalmatlanná teszi és a vezetőcsapok előre- vagy hátrafelé való 60 billenés ellen biztosíttatnak. A találmány azonkívül a normális hely­zet fentartására szolgáló rugók és ezen rugók tokjának részleteire vonatkozik. A mellékelt rajzok a találmány tárgyá- 65 nak néhány célszerű példaképpeni fogana­tosítási alakjait tüntetik fel. Az 1. ábra az alváz egy részének perspek­tivikus képe, a 2. ábra részleges metszet az 1. ábrának 70 (12) vonala szerint, a 3. ábra egy az 1. ábrához képest rész­leteiben némiképpen módosított elrende­zésnek oldalnézete, a 4—5. ábrák a 3. ábra részeinek elől- il- 75 letve hátsó nézetei, a 6—7. ábrák egy alváz mellső részének felfüggesztő szerkezete számára való vé­zető rudakat és a rugalmas lengő emelőt

Next

/
Thumbnails
Contents