81518. lajstromszámú szabadalom • Diesel és másefféle gépekhez való készülék égési anyagok befúvására

Megjelent 1935. évi április hó 1-én. yv aki-MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81518. SZÁM. — V/d/2. OSZTÁLY. Diesel- és más efféle gépekhez való készülék égési anyagok befúvására. Aktiengesellschaft für Tiefbohrtechnik und Maschinenbau vormals Trauzl & Co. cég, Wienben. A bejelentés napja: 1920. évi augusztus hó 31-ike. Osztrák elsó'bbsége: 1916. évi december hó 30-ika. A találmány égési erőgépekre vonatko­zik, amelyeknél a gázalakú befúvási kö­zeget (befúvási levegőt) és az égési anya­got egymástól elkülönített szelepek ve-5 zérelik. A találmány abban áll, hogy az égési anyag számára való szelep előnyö­sen a befúvási levegő számára való szelep­pel közösen vezérelhető befúvási szelep gyanánt van kiképezve, mi mellett a 10 befúvási levegő csatornája és az égési anyag csatornája között lévő össze­köttetés a befúvási szelep, valamint a be­fúvási levegő számára való szelep révén meg van szakítva, úgyhogy az égési anyag 15 és a befúvási levegő csak mindkét szelep nyitása után találkozhat, az égési anyag azonban a befúvási levegőt a hengerben is megelőzheti. A vezérmű ezen elrendezésnél ugyanis könnyen oly módon képezhető ki, 20 hogy mindkét szelep egyidejűleg nyílik vagy az égési anyag számára való szelep előbb nyílik, mint a befúvási levegő szá­mára való szelep. Az égési anyag elő­sietése annyiban előnyös, hogy a folyé-25 kony égési anyag kiömlési sebessége lé­nyegesen kisebb, mint a befúvási levegő sebessége. Az égési anyag vezérműve en­nélfogva olyképen állítható be, hogy a munkahengerekbe való átömlés pillanatá-30 ban mindig egymásnak megfelelő mennyi­ségű befúvási levegő és égési anyag jön egymással érintkezésbe. Lehetséges to­vábbá az égési anyag sugarának összeté­telét a vezérmű vagy a szelepemelkedés 35 előállítása útján szükség szerint változ­tatni, úgyhogy nemcsak a gyújtás követ­kezik be azonnal, hanem a bevezetett égési anyag tökéletesen is ég el. Előnyös, ha a szelepkúpok csúcsait, amelyeknél a befúvási levegő és az égési 40 anyag rétegei bevezetésnél egymást ke­resztezik. úgy rendezzük el, hogy azok megközelítőleg egybe essenek. Ilyen elren­dezés az égési anyag eloszlását és szétpor­lasztását kedvezően befolyásolja. 45 A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyának néhány kiviteli alakja példaképen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra olyan elrendezést szemléltet, amelynél két szelep koncentrikusan egy- 50 másban fekszik és emelkedési magasságuk egyenlő, a 2. ábrában ábrázolt elrendezésnéla sze­lepeknek különböző emelkedése van és az égési anyag számára való szelep nyitása 55 korábban kezdődik, a 3. ábrában feltüntetett elrendezésnél két lengő szelep van és az égési anyag szá­mára való szelep működtető alkatrésze elállítható. «0 Az 1. ábrában szemléltetett kiviteli alaknál (1) az égési anyag szelepe; (2) a befúvási levegő szelepe; (3) az égési anyag csatornája; (4) a befúvási levegő csatornája. Az (1) és (2) szelepek, ame- 65 lyek középvonalai egvbeesnek (5) tömítő­gyűrű révén egymástól el vannak vá­lasztva. A szelepek emelése közös (6) ve­zéremeltyű segélyével történik oly módon, hogy mindkét szelep egyidejűleg nyílik. A 70 szelepkúpok itt különböző szögeket zár­nak be, úgyhogy a kúpok csúcsai más­más pontban fekszenek. A 2. ábrában szemléltetett kiviteli alak az 1. ábrában feltüntetett kiviteli 75 alaktól abban különbözik, hogy az égési

Next

/
Thumbnails
Contents