81303. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrző berendezés explóziós mótorok elektromos gyujtásához magas feszültségű árammal

Megjelent 1935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81303. SZAM. — Vd/2. SZÁM. Ellenőrzőberendezés explóziós motorok elektromos gyújtásához magas feszültségű árammal. Polák Móritz kereskedő Groningenben (Hollandia). A bejelentés napja: 1920. évi augusztus hó 16-ika. Elsőbbsége: 19X9. évi december hó 13-ika. A találmány tárgya ellenőrzőberen­dezés explóziós motorok elektromos gyúj­tásához ' magas feszültségű árammal, amelynél a gyujtókészüléktől a gyujtó­g gyertyákhoz vezető vezetékektől áram­körök vezettetnek el, amelyekbe két kü­lönböző hosszúságú szikraköz ' (ütő távol­ság) van beiktatva, amelyek közül a rövi­debb egy szikrát enged átugrani mind-10 addig, míg'a gyújtógyertyák rendben mű­ködnek, ellenben mind a két szikraközben egy szikra lép fel, ha a nagy ellenállás következtében nem megy át áram a gyer­tyákon és egyáltalában nem ugrik át 15 szikra, ha a gyújtógyertyákon korom vagy máseféle folytán az ellenállás majd­nem megszűnt. Ha a két szikraközt egy­más mögé iktatjuk, akkor köztük egy híd fekszik, amely bizonyos mértékben kapa-20 citást képez és ekképpen lehetővé teszi szikrának átugrását a rövid szikraközön, míg a rövid szikraköz mögött fekvő na­gyobb szikraköz csak akkor enged szikrát átugrani, ha a gyújtógyertyák fölött el-25 menő áramutak zavarai folytán nagyobb energiamennyiségek mennek át az ellen­őrző szikraközökön. A két szikraköz kö­zött lévő hídnak természetesen kicsi a ka­pacitása, úgyhogy az csak csekély energia-30 mennyiségeket képes felvenni. Ennek folytán a rövid szikrakörökön átmenő szikrák igen gyengék, úgyhogy azok, kü­lönösen nappal, csak akkor észlelhetők, ha az ellenőrzőberendezés közvetlenül a 35 gépész szeme előtt van. A találmány ér­telmében a híd kapacitását azáltal erősít­jük, hogy arra egy kondenzátornak egyik sarkát kapcsoljuk, amelynek másik sarka a földdel van kapcsova vagy masszára fektetve. Ezáltal lehetővé válik a rövid 40 szikratávolon olyan szikrákat átugratni, amelyek nappali világításnál még akkor is jól láthatók, ha a gépész az ellenőrző készüléket bizonyos távolságból figyeli meg. í:> Az eddig ismert berendezéseknél mind­egyik gyújtógyertya vezetékhez egy külön ellenőrzővezeték volt rövid és hosszú szikraközzel alkalmazva és ezek a szikra­közök könnyebb áttekintés céljából egy 5u közös tokban voltak elrendezve. Az ilyen elrendezésnél bizonyos körülmények kö­zött az a hátrány léphet fel, hogy az egyik szikraközben átugró szikrák indukció folytán egy szomszédos szikraközben br> szikrát ugratnak át, még akkor is, ha a hozzátartozó gyertyához vezető vezeték vagy maga a gyertya rendben van. Azon­felül a berendezés használatánál bizonyos hátrány van abban, hogy az egyes szikra- 60 közök vagy a sarkok egyéb alkata folytán nem mutatkoznak egyenletesnek, úgyhogy a nem egyenlő alakú fénytünemény kö­vetkeztében a gyújtógyertyák állapotá­nak megítélésében a biztonság csökken. 65 A találmány szerint ezeket a hátrányo­kat azáltal szüntetjük meg, hogy az ösz­szes gyújtógyertyák számára egyetlenegy szikraköz van alkalmazva, amelyet vá­lasztás szerint egy kapcsoló útján az 70 egyik vagy másik gyújtógyertyával kap­csolunk össze, azonban célszerűen kikap­csolunk akkor, ha a berendezést nem hasz­náljuk. Ezáltal egyúttal azt az előnyt is elér- 75 jük, hogy a berendezés kisebb teret igé­nyel és hogy az tetemesen olcsóbb. A ki­kapcsoló elrendezése és a szikraköz kikap-

Next

/
Thumbnails
Contents