81303. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrző berendezés explóziós mótorok elektromos gyujtásához magas feszültségű árammal

csolásának lehetősége azért fontos, mert állandóan bekapcsolt szikraköznél a híd­dal összekötött kondenzátor elrendezése folytán bizonyos körülmények között az 5 ismert veszélyes bekapcsolási zavarok léphetnek fel váltakozó áramú gépeknél. Ezen zavarok tekintetbevétele a kon­denzátor nagyságában is bizonyos határt tesz kívánatossá. Ilyen áramkikapcsolót J-0 célszerűen akkor is alkalmazunk a szikra­közhöz vezető mellékvezetékekben, ha mindegyik gyertya számára egy pár kü­lön szikraköz van elrendezve. A rajz 1. és 2. ábráján a találmány tár-15 gyának két foganatosítási példája van feltüntetve. Az 1. ábra szerinti foganatosítási pél­dánál az (a) elosztóból négy vezeték ve­zet az égési erőgép (b) hengereibe nyúló 2ü (c) gyújtógyertyákhoz. A vezetékek (d) elágazások útján kikapcsolón át egy-egy kettős (e) szikraközzel állnak összekötte­tésben, amelyek közülü az elosztóhoz leg­közelebb fekvő, az (f) hídhoz vezető (il) 25 szikraköz rövid, míg a második (i2) szikraköz, amely masszára van fektetve, hosszabb. Mindegyik (f) hídhoz egy, a földdel összekötött, illetve masszára he­lyezett (g) kondenzátor van kapcsolva, so Az ellenőrzőberendezés működési módja a következő: Mindaddig, míg a (c) gyújtógyertyák rendesen működnek, a rövid (il) szikra­közökön egy szikra tűnik fel, mely azáltal 35 lesz elegendő erősen és tisztán látható, hogy az (f) hídnak kapacitása a bekap­csolt (g) kondenzátor kapacitásával meg­nagyobbíttatik. A nagyobb (i2) szikra­közön azonban nem ugorhat át szikra. 40 Ha a gyújtógyertya vezetéken, túl nagy ellentállása folytán a gyertyákon nem megy át áram, akkor az elosztóból hozzá­vezetett energia az ellenőrző-szikraközök­höz vezettetik, úgyhogy már most nem­csak a kicsi (il) szikraközön, hanem a 45 nagy (i2) szikraközön is szikra ugrik át. Ha azonban az ellentállás a gyújtógyer­tyákon korom vagy másefféle folytán megszűnik, akkor az egész energia a gyújtógyertyákon át a földbe megy, anél- 50 kül, hogy a gyertyákon szikrát létesítene, mimellett sem a kicsi (il) szikraközön, sem a nagy (i2) szikraközön szikra nem megy át. A 2. ábra szerinti berendezés csakis ab- 55 ban különbözik az 1. ábra szerinti beren-. dezéstől, hogy csakis egy (el) szikraköz­pár van alkalmazva, amely a (hl) kap­csoló segélyével kikapcsolható vagy pedig valamelyik gyuitógvertyának vezetékére 6ü kapcsolható. Általában, ha vizsgálatot akarunk végezni, az (el) szikraköz-párt lekapcsoljuk a gyújtógyertyák vezetékei­ről s egymásután az egyes vezetékekkel kötjük össze. 6» Szabadalmi igények: 1. Ellenőrzőberendezés explóziós motorok gyújtásához magas feszültségű áram­mal egymás mögé kapcsolt, különböző hosszúságú szikraközök segélyével, 70 jellemezve azáltal, hogy az egymás mögé kapcsolt két szikraköz között fekvő hídra kondenzátorral van kap­csolva. 2. Az igény szerinti ellenőrző-berende- 75 zés foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy több gyujtógyertyaveze­tékhez egy pár (il, i2) szikraköz van alkalmazva, amely választás szerint az egyes gyújtógyertya-vezetékekhez 80 kapcsolható. 3. Az 1. és 2. igény szerinti berendezés foganatosítási alakja, jellemezve (a) áramszakító elrendezése által, amely az ellenőrző szikraközöknek a gyújtó- 85 gyertyavezetékekről való lekapcsolá­sára szolgál. 1 rajzlap melléklettel. Stádium- nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents