81290. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zárberendezés

Megjelent 1935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81290. SZÁM. — XVIIl/b. OSZTÁLY. Biztonsági zár-berendezés. Littmann Márton gyáros Berlinben. A bejelentés napja: 1921. évi április hó 14-ike. A biztonsági zárberendezések kivétel nélkül abban a hibában szenvednek, hogy külső, — a betörőknek és tolvajoknak hozzáférhető — részükön túlságosan r, nagy a megtámadható felületük. Ennek következménye, hogy a mai modern be­törőszerszámnál (drótkefék, ólomrudak stb.) ezek a zárak akárhány rugójúak is, a betörőknek nem képeznek akadályt. 10 Jelen találmány tárgyát oly biztonsági zár képezi, mely külső részén csak na­gyon csekély vagy egyáltalán nem nyújt látható megtámadási felületet. Ennek az eszmének megvalósítása 15 többféle módon történhetik és ezeknek néhány foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van feltüntetve, hol is az 1. ábra a találmánybeli zár egyik foga­natosítási alakjának harántmetszete, 20 mely csapónyelvvel működik, a 2. ábra ugyanannak belső nézete, a 3. ábra hasonló, tolózár gyanánt kiké­pezett biztonsági zár nézete, a 4. és 5. ábra a csapó kulcs nézetei ki-25 nyújtott és lecsappantott helyzetben, a 6. ábra az 1. és 2. ábrabeli csapózár nak megfelelő zárlemez távlati nézete, a 7. és 8. ábrák a 3. ábrabeli tolózárnak megfelelő zárlemez távlati nézete, a :í0 9. és 10. ábrák egy eltérő, szinte látha­tatlan alkalmazású zárnak az ajtón való alkalmazását távlati nézetben, illetve metszetben tüntetik fel. Az 1., 2. és 3. ábrában feltüntetett fo­:S5 ganatosítási alaknál az ajtó külső részén csak egy 6—8 mm átmérőjű kerek nyílás van alkalmazva. Ez a kulcsvezeték ren desen 40—45 mm hosszú (tetszés sze­rint még hoszabb). A zárhoz való kulcs 40 emellett hosszú szakállú és a zár rugói­nak és alakjának megfelelően a legkülön­bözőképpen kombinálható kivágásokkal van ellátva, Ezt a találmány szerint azáltal lehet elérni, hogy a kulcs a 4. és 5. ábrák sze- 45 rint, mint csapókulcs van szerkesztve. Ha a kulcsot kinyújtott állapotban az (a) kulcslyukon bevezetjük (1. ábra), úgy, midőn az (b)-hez ér, a kulcs szakálla le­csapódik. Ebben a (z) csap (4. ábra) ál- 50 tal határolt, lecsapott helyzetben, az (s) felület által (1. ábra) vezetve, mint úgy­nevezett Wertheim-kulcs működik, azzal a különbséggel, hogy az alkalmazott ru­gók számának és alakjának megfelelő ki- 55 vágásokon kívül a kulcs a zárban alkal­mazható különböző kiugrásoknak (c, d, e stb.) megfelelően is kombinálható. A 2. ábrában a zár csapónyelvvel, a 3. ábrában tolózár gyanánt van kiképezve. 60 Mindkét alakban a zárfedél leesavarása után a nyelv és a rugók átfordítása által bármikor ellenkező oldalúvá alakítható át, amennyiben merőleges tengelyétől jobbra és balra eső része teljesen azono- 65 san van kiképezve. A zárlemez mindkét foganatosítási alaknál lakásbiztosítási okból szintén különleges, amennyiben úgy van kiké­pezve, hogy egyúttal pótolja a lakás- 70 bejárati ajtókon szokásos láncot is. A csapózárnak a 6. ábra szerinti, a toló­zárnak a 7. vagy 8. ábrában feltüntetett zárlemez felel meg. A zár csukott állapo­tában az ajtó belülről a (t) horony hosz- 75 s/íúságának megfelelő ívben kinyitható, úgyhogy a kivüllevővel beszélni, kisebb tárgyakat átnyújtani lehet anélkül, hogy a bejárat szabaddá tétetnék. A 7. ábra szerinti zárlemez egyoldalt, a 8. ábra sze- 80

Next

/
Thumbnails
Contents