81290. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zárberendezés

— 2 — rinti tetszés szeilali elhelyezésben alkal­mazható szerkezet egyik foganatosítási módját mutatja. A zárnyelvnek és zár­lemeznek a 2., 3., 6., 7. és 8. ábrában fel 5 tüntetett foganatosítási alakja egyúttal lehetetlenné teszi, hogy kétszárnyú ajtók­nál a tolóretesz véletlen nyitvahagyása vagy erőszakos kinyitása esetén a két ajtószárny kifeszíttessék, amennyiben a 10 (v) toldalék a (t) horonyban biztos ellen­állásra talál. A belülről való nyitásnak és zárásnak ugyancsak biztonsági okokból lehetőleg kulcs nélkül kell eszközölhetőnek lenni, 15 másrészt azonban lehetetlenné kell tenni, hogy a betörő egy ajtóbetét kifürészelése vagy üvegtábla betörése útján benyúlva, a zárat belülről kézzel kinyithassa. Ennek a két követelménynek a talál­ao mánybeli zár úgy tesz eleget, hogy mind­két zárnál nem látható helyen elhelyezett (g) gombok fel-, illetve oldalnyomása ál­tal a zár rugói annyira nyomatnak vissza, hogy az (f) zárnyelvek ide-oda mozgatása 25 az (u) fogantyúk segélyével szabaddá té­tetik. A 3. ábra szerinti zárnál csakis a nyitásnál kell a gombot működtetni. Egy másik és gyakran igen praktikus alkalmazási módja a biztonsági zár mind­:i0 két foganatosítási alakjának, hogy az a zárlemez-vezeték nélkül a rendes ajtózár fölé szereltetik belülről, úgyhogy a biz­tonsági kulcsnak a rendes kulcslyuk szol­gál vezetékül, miáltal az ajtó kifúrása fe-35 leslegessé válik és az egész biztonsági be­rendezésnek kívül semmiféle látható nyoma nincs. A 9. és 10. ábrák a találmányi eszmé­nek oly foganatosítási alakját mutatják, 40 melynél kívülről a zárnak semmilyen ré­sze nincs. Ennek a zárnak működése a következő: Rendes állapotában a zárnak (i)-vel je­lölt része (k) rugóval mint rendes csapó-45 zár működik, mely belülről a (h) gomb segítségével nyitható. Az (n) rugós zsilip emelése által, mely eddig a (q) bevá­gásba kapcsolódott be, a retsznek (i)-vel jelölt része is az erősebb (m) rugó be-50 hatása alá kerül és teljesen kinyílik. Az ajtónak tetszés szerinti és gyakran változtatható helyén egy vagy több kb. 1 mm. átmérőjű gömbölyű vagy ennél vala­mivel nagyobb kombinálható alakú (w) 55 nyílás van alkalmazva, melyen keresztül egy gömbölyű vagy profilos tű, illetve tolókulcs segélyével az (o) emelőkar any­nyira nyomatik vissza, hogy a (p—p) drót- vagy zsinórhuzalok által és a (z) emelőkar közvetítésével az (r) kétkarú 60 emelő az (n) zsilipet 1—2 mm.-el emelje, Az (n) zsilipnek kiváltása által a retesz­nek (i) része (m) rugó hatása alatt visz­szaugrik és az ajtót nyitja. A retesznek a (h) gomb segélyével való előrenyomása 65 által az (n) zsilip beugrik és az (i) rész megint közönséges rugós retesz gyanánt önállóan működik. Az (n) zsilip emelése elektromágnes segítségével is történhetik, melynek bekapcsolása az ajtón alkalma- 70 zott több láthatatlan apró nyíláson ke­resztül több és gyakran változtatható kombinációval történhetik. Szabadalmi igények: 1. Biztonsági zár-berendezés, azáltal jel- 75 lemezve, hogy egy hosszúszakállú és tetszés szerinti fogazású kulcs csapó­kulcs gyanánt van kiképezve, mely az ajtón kiképezett, aránylag kis kerek nyíláson vezettetik be, mimellett a 80 zárban oly kiugrások vannak alkal­mazva, melyek a csapókulcs megfelelő kivágásaival kapcsolódnak, úgyhogy még a legegyszerűbb rugózat mellett is a kulcsok számtalan kombinációja 85 válik lehetővé, illetve szükségessé. 2. Az 1. alatt védett biztonsági zárberen­dezés foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a zár szilárd részei a kulcslyukhoz képest úgy jobb-, mint 9C balfelé kiképezve, központosán is tel­jesen egyformán vannak. 3. Az 1—2. alatt védett biztonsági zár­berendezés foganatosítási alakja, az­által jellemezve, hogy a záron, rend- 9E szerint elrejtett helyen egy gomb van alkalmazva, mely a rugózat kiváltá­sára szolgál és lehetővé teszi a zárnak belülről kulcs nélküli működtetését. 4. Az 1—3. alatt védett zárberendezés l£ foganatosítási alakja, jelleníiezve (t) hasítékokkal ellátott zárlemezek elren­dezése által, melyekkel az (u) zár­fogantyú hornya kapcsolódik, úgy­hogy az ajtó bplülről egy bizonyos ív- i( ben nyitható, anélkül, hogy a zár ki­nyittatnék és az ajtónak ebben a hely­zetében a zár nem is nyitható. 5. Az 1—4. alatt védett biztonsági zár­berendezésnek eltérő foganatosítási n alakja, azáltal jellemezve, hogy az ajtónak tetszés szerinti részén egy rendszerint nem látható nyílás van alkalmazva, melyen keresztül vagy

Next

/
Thumbnails
Contents