81013. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű szelepnélküli benzinmótor

Megjelent 1923. évi május hó 30-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 81013. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Kétütemű, szelepnélküli benzinmótor. FILLA KÁLMÁN REZSŐ MOZDONYVEZETŐ ÉS GRÁNER GYULA GÉPLAKATOS, DIÓSGYŐRI VASGYÁR. A bejelentési napja 1920 október hó 20-ika. A találmány tárgya kétütemű, szelep­nélküli benzinmotor, mely annyiban nyújt nagy előnyt, hogy nem bír vezérelt szele­pekkel, melyek a motort komplikálttá és többé-kevésbé megbízhatatlanná teszik. A szelepek kisebb-nagyobb tömítetlenséget okoznak, melynek a szelepek újból való be­csiszolása által történő megszüntetése sok munkát és időt igényéi. A vezérelt szele­peknek fészkükre való csapódása meglehe­tős zajt okoz, melyet a találmány tárgya a szelepek elhagyásával elkerül. A talál­mány tárgyának további előnye annak egyszerű szerkezetében rejlik, minek folyo­mánya a gép kis súlya, könnyű kezelhető­sége és javítása, mely utóbbi két körül­mény annál is inkább fontos, mert kis üzemben, melyben benzinmotort, oly he­lyeken, hol nem áll villamos erő rendelke­zésre, úgyszólván egyedül használnak hajtó­erő gyanánt, esetleges üzemzavar gyorsan megszüntethető. A találmány tárgyának lényege, hogy a mótor hengerében, a hajtódugattyun kívül, a lendí-tőkerékben kiképezett horonnyal kényszerkapcsolásosan vezetett, a benzin-, gáz-levegőkeveréket a két dugattyú közötti térben beszívó szívódugattyú van elren­dezve, úgy hogy ez a keverék a hajtódu­gattyú által komprimálva ós azután meg­gyújtva, robbanása folytán munkát végez. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképen vett foganatosítási alakja van feltüntetve és pedig az 1. ábra a mótor hosszmetszete függélyes középsíkján át, a 2. ábra annak oldalnézete. A kettősen görbített (1) főtengelyen két (2) lendítőkerék van felékelve, melyek a mótor felé eső felületükön részint köralakú, részint más görbülettel biró, horonnyá ki­képzett i(3) vezetékkel vannak ellátva. Az (1) tengely kettősen görbített részén egy-egy (4) hajtórúd van elrendezve, melynek a másik szabad vége a szokásos (5) tömítő­gyűrűkkel ellátott (6) hajtódugattyúban a (7) csap segélyével csuklósan van ágyazva. A (6) hajtódugattyú a (8) hengerben jár fel és le és felette a (9) szivódugattyú van elrendezve. A (9) szivódugattyún a (10) hajtórúd van mereven megerősítve, mely viszont felső szabad végén a (11) kar­ral áll összeköttetésben, mely a (11') veze­tékben jár fel és alá. A (11) kar, közel alsó végéhez a (12) bütyökkel van ellátva, melynél fogva a (11) kar a (2) lendítőkerék (3) vezetékhornyában vezetésre talál. A hengerfedél belső felületén a gyűrűalakú

Next

/
Thumbnails
Contents