79962. lajstromszámú szabadalom • Légszabályozó berendezés hamugyüjtő kamrákkal ellátott tüzelésekhez

______ Megjelent 1923. évi november hó 25-én. MAGYAR KIRÁLYI ||||| SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79962. szám. Ve 2. OSZTÁLY. Légszabályozó berendezés hamugyűjtő kamrákkal ellátott tüzelésekhez. DEUTSCHE EVAPORATOR A.-G. CÉG BERLIN-WILMERSDORFFBAN. A bejelentés napja 1920 január hó 9-ike. Nagyobb hamutérrel ellátott tüzelések­nél a léghozzávezetés a rostélyzat és a tü­zelőanyag által a rajtuk átáramló levegő­vel szemben kifejtett ellenállástól függ. A léghozzávezetés egyenlőtlen, ha a tüzelő­anyag egyenlőtlenül ég el és pedig a na­gyobb mennyiségű levegő éppen ott áram­lik be, ahol arra a legkisebb szükség van. Ennek a légfeleslegnek csökkentésére a hamuitereket egyes kamarákra osztották fel és ezekbe az egyes kamrákba a minden­kori legnagyobb mennyiségű levegőt ve­zették be. Ez az egyes kamrákhoz teljesít­ményre nézve hozzáalkalmazott berendezé­sek alkalmazása által lehetséges ugyan, de előnyösen lehetőleg sok, kis részre való osztásnál gyakorlatilag túlságosan kis lég­szállító berendezések alkalmazásával jár és légveszteségeket okoz. A jelen találmány lehetővé teszi egy közös légszállító berendezés alkalmazását több kamra számára. Ez azáltal érhető el, hogy a hamugyűjtő­kamrákhoz vezető csatornákban fojtóele­vnek vannak elrendezve, amelyek a hozzá­vezető csatornákban fellépő, meghatározott légsebesség túllépésénél megfelelően iga­zodnak be. Ismeretes ugyan az, hogy alsó széllel működő tüzeléseknél a hamugyfijtőkam­rákhoz vezető csatornákba fojtóelemeket építsenek be. Az ismert ilyféle légszabá­lyozó berendezéseknél meghatározott nyo­más túllépésénél túlnyomási csapószelep nyílik meg, ellenben a jelen találmány tár­gyánál a légsebesség növekedésével a sza­bályozó csapószelep túlnyomatéka tartó­san növekszik, míg teljes zárásnál a leg­nagyobb értéket el nem érte és egyúttal a legnagyobb fojtóhatást ki nem fejtette. Az ismert elrendezéseknél tehát a statikai nyomások különbségei szerepelnek. A ta­lálmány lényege tehát az, hogy a fojtóele­mek a léghozzávezető csatornák kereszt­metszetét meghatározott légsebességek túl­lépésénél megfelelően csökkentik. Ezek az önműködő szabályozó berende­zések még kényszermozgású berendezések­kel is lehetnek összekötve, hogy a léghoz­závezetést kényszermozgással elzárják oly esetekben, amelyekben ez a kezelő személy­zet biztonsága miatt szükséges. Különösen ott, ahol a tűztérben tiílnyomás működik, tehát az addig használatos tüzelési mód­szerekkel ellentétben, a kezelő személyzet biztonsága annyiban van veszélyeztetve, amennyiben a tüzelőajtó nyitásánál a tűz­térből tűzgázok csapnak át a fűtőtérbe és

Next

/
Thumbnails
Contents