79848. lajstromszámú szabadalom • Hangtompító osztott géptok

Megjelent 1ÍÍ552. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI flMgf SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 79848. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Hangtompító osztott géptok. DAIMLER-MOTOREN-GESELLSCHAFT CÉG STUTTGART-UNTERTÜRKHEIMBEN. A bejelentés napja 1916 november hó 25-ike. Elsőbbsége 1915 december hó 18-ika. Gépeknél megfigyelhetjük, hogy a gép­ben alkalmazott mozgó részek némelyike zajt és rázkódtatásokat okoz, melyek a gépre való átvitel folytán, különösen az egész gépnek velerezgése következtében megerősödnek és a környezetre vitetnek át. A találmány tárgya abban áll, hogy a gép azon részei, melyek a zajok vagy rázkód­tatások okozói, a gép többi részétől külön vannak elrendezve, még pedig célszerűen zárt tokban, amely ösmert módon gátolja vagy nehezíti meg a rázkódtatások, illetve hangrezgések továbbvezetését. Ily körülmények lépnek fel pl. motorok vezértengelyének fogaskerekek vagy ha­sonlók segélyével való hajtásánál, különö­sen akkor, ha a vezértengely a fogaskerék­hajtással együtt pl. automobilok explóziós motoramái, a forgattyüház belsejében van elrendezve, úgy hogy a fosraskerókáttétel­ből kiinduló rezgéseket a gép megerősítve adja tovább a környezetnek, amelyben kel­lemetlenül válnak észrevehetőkké. A hangátvitel már azáltal is megnehe­zíthető, hogy a gépnek azon tokkal való összeköttetését, melyben a zajt előidéző ré­szek vannak elhelyezve, kevés vékony csa­varx-al eszközöljük. A találmány szempont­jából lényeges, hogy a zörejt előidéző ré­szek magukban vannak egy külön, minden oldalról zárt tokban olyként elrendezve, hogy ezen külön toknak egyes részei nem állanak egy darabból, a tulajdonképeni gép tokjával. Természetesen célszerű a külön tokról a géptokra való rezgésátvitel meggátlása céljából a külön tokot hangszigetelőanyag közbeiktatása mellett összekötni a géptok­kal. Hasonlóképen a hatás fokozására a külön tokot ösmert módon hangszigetelő­anyaggal boríthatjuk vagy burkolhatjuk. A találmány tárgya magától értetődőleg nem csupán erőgépekre szorítkozik, hanem minden más téren is alkalmazható. Végül a. zörejt okozó részeknek a tulajdonképeni géphez képest való fokozott elszigetelése céljából a külön tokban elrendezett részeket a tulajdonképeni gép részeivel hangszige­telőkapcsolások közbeiktatása mellett köt­hetjük össze. A találmány tárgyának lényege a mellé­kelt vázlatos rajzból tűnik ki, amely expló­ziós motort ábrázol, melynek szelepeit a forgattyúházban ágyazott vezértengely ve zérli, amelyet a motor fogaskerékáttétellel hajt.

Next

/
Thumbnails
Contents