79844. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés bordáscsövek és effélék készítésére

Megjelent 1ÍÍ552. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ||HSf SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79844. szám. XVI/'d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés bordáscsövek és effélék készítésére. LUTH & ROSENS ELEKTRISKA AKTIEBOLAG CÉG STOCKHOLMBAN, MINT CARDELL OLOF VALFRID MÉRNÖK ESKILSTUNAI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1916 szeptember hó 15-ike. Svédországi elsőbbsége 1915 szeptember hó 21-ike. A jelen találmány olyan bordásesövek j és effélék készítésére való eljárásra és ' berendezésre vonatkozik, melyek a közön- j séges öntöttvas-bordáscsövek helyettesi- í tésére alkalmas, kovácsolt vasból való csavarvonalban feltekercselt bordákkal eilátott közönséges csövekből állanak. Az ilyen ismert, kovácsolt vasból való, bor­dákkal ellátott közönséges csöveknek a készítés hiányosságai miatt, különböző hátrányaik vannak. A bordák rend­szerint vékony, mindenütt azonos vas­tagságú bádogcsíkból készülnek, mely tehát a csővel való összeköttetési helyén oly vékony, hogy a hőkisugárzás igen egyenlőtlen, ha a bordáscsövet fűtőtest­ként használjuk, mert a borda külső szé­lén a kisugárzás csekélyebb mértékű, mint belső szélén, úgy hogy az elérni kivánt cél meghiúsul. További hátrány J az, hogy a bádogcsíkot, a cső felé eső ,sizé­lén, rendszerint össze kell ráncolni, mert a fel tekercselésnél a bádogcsíknak ez a széle rövidebb kell, hogy legyen, mint külső széle. Ezekben a ráncokban mindig por ós egyéb tisztátlanság gvül össze, ami a hőátvitelt a bordásesőről a leve­gőbe, vagy más, azt környező közegbe, vagy megfordítva gátolja. Ajánlották ezért már a bádogcsíknak feltekercselése előtt, felhevítés céljából, kemencén való keresztülvezetését, hogy a bádogcsík külső széle, a feltekereseléskor megnyúl­hassák, ez a módszer sem hozta azonban meg a kivánt eredményt, mert a bádog­esík külső szélén oly gyorsan kihűl, hogy nem nyúl hátik ott meg, azonkívül pedig megmarad az a hátrány, hogy az érint­kezési felület a bádogcsík belső széle és a cső közt túl kicsiny, úgy hogy a borda ekkor sem felel meg céljának. Ezeket a hátrányokat kerüljük el a jelen találmány tárgyával. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmánynak megfelelő be­rendezés egy foganatosítás! példájának oldalnézete, a 2. ábra az 1. ábra bal oldala felől való nézete, a 3. és 4. ábra befogó bélésének két né­zete, az 5. ós 6. ábra vezető szerkezetének két nézete ós a

Next

/
Thumbnails
Contents