79795. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növényi rostok nyerésére

Megjelent 15)22. évi október lió 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG. SZABADALMI LEIRAS 79795. szám. XIV/a. OSZTÁLY. Eljárás növényi rostok nyerésére. STRASSER ALBERT MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 április hó 16-ika. Rostos növények, mint a kender, len, csa­lán stb. rostjainak a kórókból való kiter­melése az eddig ismeretes eljárásokkal és készülékekkel egyrészt túlnagy rostveszte­séggel történt, másrészt a rostok minőségi­leg is nagyon szenvedtek az erőszakos meg­munkálás következtében. Az eljárás a ma ismeretes gépeknél ugyanis az, hogy a szá­raz kórót az u. n. törőgépen durván rovát­kolt forgó hengerek között vezetik át. miál­tal a kóróknak belső fás része összetörik, s az így „megtört" kóróanyagot a tiloló­gépbe vezetik, ahol gyorsan járó verőlécek­kel a kórókból a megtört fás részeket ki­verik, kitilolják, amidőn is visszamarad a nyers rostanyag. A tilolásból egy tetemes része a rostanyagnak azonban kóc alakjá­ban kerül ki, mert egy részt a rostszálak a törés alatt elszakadoznak, másrészt a tilo-1 ásnál az így elszakadt rövid szálak kihul­lanak, összekócosodnak. Az így keletkezett kócot fonásra felhasználni nem lehet. Ezen rostnyerési eljárás alapján számtalan gép­szerkezet keletkezett, azonban a rendszer hátránya mindannyinál megmaradt. A rostveszteség pedig tetemes, mert 20—40 százalékát is kiteszi a rostanyagnak, ami viszont óriási közgazdasági veszteség is. .Telen találmány célja egy olyan i-ostki­nyerési eljárás megállapítása, melynél egy­részt a rostveszteség a legcsekélyebb, más­részt a rostszálak nem szenvednek minősé­gileg az erőszakos megmunkálás következ­tében. Az eljárás azon a gondolaton alap­szik, hogy a rostot szolgáltató kóróknak a rositot szolgáltató külső háncsborítéka által bezárt belső fás részét fokozatosan olyan apró részekre bontjuk, — aprózzuk fel, hogy azután erős légsugarak alakjában al­kalmazott légáramlattal ezen felaprózott fás részt a rostok közül kifúvathassuk. A fás részek felaprózásái a lehetőségig töké­letesen kell keresztülvinnünk, mert mentől apróbbá tesszük őket, annál könnyebben fúvathatjuk ki a rostok közül. Ez pedig a legjobban sikerül, ha a fás részek megköze­lítőleg por alakúvá válnak, de természete­sen az elaprózást csak olyan mértékig esz­közöljük, mely elegendő arra, hogy a kifú­vás tökéletes legyen. A fás részek elapró­zásának mikéntje máskülönben az eljárás­ra nincs befolyással, s bármely alkalmas módszerrel vagy berendezéssel eszközölhet­jük azt. Ha a fás részek felaprózását meg felelő módon, kellő elővigyázattal eszközöl jiik, úgy a rostok a legnagyobb kímélettel szabadíttatnak meg ezektől, s csak igen csekély hulladék fog kóc alakjában kelet-

Next

/
Thumbnails
Contents