79758. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kapcsoló

Megjelent 1922. évi október hó 31-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79758. szám. VII/g. OSZTÁLY. Elektromos kapcsoló. BUNYEVÁCZ VIKTOR SZÁZADOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 október hó 11-ike. A találmány elektromos kapcsolóra vo­natkozik, melynek lényege abban áll, liogy a kapcsoló tokjában egyenesben vezetett és ide-oda mozgatható tolórúd segélyével egy helytálló csap körül kilenghetően ágyazott és rúgó hatása alatt álló emelőt működtetünk, mely akként van kiképezve, liogy a tolórúd elmozgatása álltai előidézett bizonyos mérvű szögelfordulás után rúgó­jának hatása alatt az áramkört záró, il­letve megszakító szélső helyzetbe hirtelen átcsappan és ezáltal pillanatszerű, azaz szikramentes bekapcsolást, illetve kikap­csolást végez. A találmány tárgyának két példaképem foganatosítási alakját fali kapcsoló eseté­ben a mellékelt rajz mutatja be, melyen az 3. ábra az egyik foganatosítási alak felül­nézete a fedőlap eltávolítása mellett, míg a 2. ábra függőleges keresztmetszet. A fi. ábra a másik foganaltosítási alakot ugyancsak felülnézetben a fedőlap eltávo­lítása mellett tünteti fel. A 4. ábrán végül egy rugalmas kontaktus­lemez oldalnézetben látható. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett foganatosí­tási példa szerint a szokásos módon falon megerősíthető (a) kapcsolótok oldalfalában diametrálisan elrendezett furatokban egy (b) tolórúd van a végein megerősített (c, cl) nyomógombok segélyével ide-oda moz­gathatóan ágyazva. A (b) tolórúdban egy (bl) áttörés van kiképezve, melyen keresz­tül a helytálló (d) csap körül kilenghető (e) emelő kellő szabad játék hagyása mel­lett áíthatol és vége az 1. ábrán feltüntetett egyik szélső helyzetnél a rugalmas (f) kon­taktuslemezre támaszkodik úgy, hogy közöttük elektromos vezetői összeköttetés áll fenn. Az (e) emelő rövidebb karja három, célszerűen ékalakú (el) foggal van ellátva, melyek között két, ugyancsak ékalakú fog­hézag keletkezik. Ezen foghézagok az (a) tokban megerősített (g) lemezrúgó meg­felelően alakított (itehát ékszerű) (gl) or­rának felvételére szolgálnak. Az itt ismertetett elektromos kapcsoló működési módja a következő: Ha a kapcsolónak az 1. ábrán feltüntetett helyzete mellett a (cl) nyomógombot uj­junkkal a tok belsejébe nyomjuk, akkor ezáltal a (b) tolórudat balra mozgatjuk el, mikor is utóbbinak (bl) áttörése az ezen keresztülhaladó (e) kart magával viszi, vagyis az emelőt az óramutató járásával egyező értelemben elforgatja. Ezen elfor­dulás közben az (e) emelő rövidebb kar­ján lévő középső (el) fog a (g) lemezrúgó

Next

/
Thumbnails
Contents