79758. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kapcsoló

- g — (gl) órrát a foghézagból kitolja, miáltal a két végén befogott lemezvágót megfeszíti. Abban a pillanatban, midőn a (gl) orr csúcsa a középső (el) fog csúcsával kerül szembe, az (e) emelő labilis helyzetbe jut (középhelyzet). Ha már most a (b) toló­rudat tovább balra toljuk, akkor a meg­feszített (g) lemezrúgó (gl) orra a középső és baloldali (el) fogak közötti foghézagba csappan be, miáltal az emelő hosszabb karja kellő gyorsulással balra lendül ki, azaz a rugalmas (f) kontaktuslemezltől hir­telen eltávozik és ezáltal az áramkört pil­lanatszerűen megszakítja. Ugyanezen mű­ködés áll elő az áramkör bekapcsolásánál is, avval a különbséggel, hogy a kikapcso­láskor áttolt (b) tolórúdnak az (a) tokból kiálló másik (c) gombját kell benyomnunk, mikor is a baloldali és középső (el) fogak közül kitolt (gl) orr a középső és jobboldali fogak közé csappan be. A rugalmas (f) kontaktuslemez célsze­rűen akként van elrendezve, hogy az (e) emelőt a középhelyzetig elkíséri, miáltal az áramkör ki- és bekapcsolása ezen hely­zetnél pillanatszerűen és szikramentesen megy végbe. Az 1. és 2. ábrán bemutatott foganatosí­tási alaknál egy (f) kontaktuslemezt alkal­maztunk. Az ehhez kapcsolt (h) vezetéken át jövő áram az (e) emelőn keresztül az (i) kapocshoz ju't és innen a (k) vezetéken ke­resztül továbbvezettetik. Az (e) emelő tehát áram alatt áll. A 3. ábrán feltüntetett fo­ganatosítási alak a fentitől csupán annyi­ban tér el, hogy az (e) emelőt árammente­sítettiik, mit azáltal értünk el, hogy két rugalmas (1) kontaktuslemezt alkalmaz­tunk. Mindkét (1) kontaktuslemez, miként ez a 4. ábrán látható, két-két lemezriígóból áll, melyek az (e) emelőt villaszerűén felülről és alulról rugalmasan megfogják. Itt tehát bekapcsolt helyzetnél az (e) emelő­nek csupán a két kontaktuslemez közötti kis része van az áramkörbe beiktatva. Szabadalmi igények: 1. Elektromos kapcsoló, jellemezve azál­tal, hogy a kapcsolótok oldalfalában ide-oda mozgathatóan ágyazott nyomó­gombokkal ellátott tolórúd egy áttörés­sel van ellátva és ezen áttörésen keresz­tül egy csap körül kilenghétően ágya­zott és rúgó hatása alatt álló emelő van vezetve úgy, hogy utóbbi a tolórúd el­tolása által az áramkör be- és kikap­csolása céljából kilengethető, mimellett a kilengés a középhelyzetből mindkét szélsőhelyzetbe megfeszített rúgó hatása alatt gyorsuló mozgással pillanatszerűen megy végbe. 2. Az 1. igénypontban védett elektromos kapcsoló foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy az áramkör be- és kikapcsolását eszközlő (e) emelő rö­videbb karja három ékalakú (el) foggal van ellátva, melyek által létesített két foghézag egyikébe, illetve másikába egy lemezrúgónak a foghézagba illő orra nyúl be aszerint, amint az emelő az egyik vagy másik szélső helyzetet fog­lalja eh 3. Az 1. és 2. igénypontban védett elektro­mos kapcsoló foganatosítási alakja, jel­lemezve azáltal, hogy az (e) emelőt be folyásoló (g) lemezrúgó egy ékalakú (gl) orral van ellátva és ez az emelő középső (el) fogának pályájában van elrendezve úgy, hogy az emelő elforga­tása alkalmával az említett orr helyze­téből elmozgattatik és ezáltal a lemez­vágó megfeszíttetik. (1 rajzlap melléklettol .1 Pallas nyomda Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents