79680. lajstromszámú szabadalom • Szivarkatöltő készülék

Megjelent 1922. évi október hó 435-én. MAGYAR KTRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 79680. szám. X/c. OSZTÁLY. Szivarkatöltő készülék. ZUCKERNÉ GLADYS MÉRNÖK NEJE BÉCSBEN. A bejelentés napja 1920 november hó 12-ike. Ausztriai elsőbbsége 1919 november hó 19-ike. A találmány tárgya szívarkatoltő-készü­lék két egymásban elforgatható alakitó­hüvelylyel, amelyek közül az egyik for­gatása alkalmával a másik hüvelylyel egyetemben az egy szivarkához szüksé­ges dohánymennyiséget a tartaléktar­tályból hozzávezetett dohányból levágja. A készüléket a találmány szerint úgy képezzük ki, hogy a belső forgatható alakítóhüvely által levágott és alakított dohány torlódás nélkül a ráhelyezett szi­varkahüvelybe betolható. Ennek lehe­tővé tételére a belső alakítóhüvely egyik vége (kitorkoló vége) excentrikusan ki van bővítve a külső hüvely átmérő­jéig. A kivezető végnek ezen excentrikus kiképzése elkerülhetetlenül szükséges, minthogy máiskülönben a belső cső fal­vastagságú (anyagvastagsága) a dohány­nak a szivarkahüvelybe való kilépését gátolná, illetőleg lehetetlenné tenné. Ugyanazon eredményre, amelyre a belső csővég excentrikus kiképzése vezet, jut­hatunk akkor is, hogyha a belső cső hasí­tékát a cső (belső alakhüvely) végéig ve­zejiik és azután a belső alakhüvelyre megfelelően kiképezett kivezető szálcsö­vet helyezünk, amelyre aztán a szivarka­hüvelyt felhúzzuk. Ez a szájcső lényegi­leg megfelel a belső alakítócső kivezető végének excentrikus kiképzésének. A ké­szülék könnyen kombinálható szopóka nélküli szivarkák előállítására szolgáló alakítócsővel is. Másrészt a dohánynak a belső csőbe való beszorítására szolgáló tolókát úgy képezhetjük ki, hogy az a tartalék tartány-fedelének blokirozására használható a fedél felpattanásának megakadályozására. A találmány tárgyának példa gyanánt szolgáló kiviteli alakjai a mellékelt raj­zon láthatók. Az 1. ábra a készülék hosszmetszete, a 2. ábra elŐnézet; a 3. ábra az alakítócső helyzetét abban a zárt állapotban mutatja hosszmetszet­ben, amelyben a dohányt ki lehet tolni (a szivarkahiively megtöltése) az ehhez tar­tolzó keresztmetszettel. A 4. ábra a belső alakítóhüvely különle­ges kiképzését tünteti fel a megfelelő keresztmetszettel. Az 5. és 6. ábrán látjuk azt a kiképzést, amelynél a belső alakítócsőre egy külön­legesen kiképezett kivezető szájcső van felhúzva; a

Next

/
Thumbnails
Contents