79289. lajstromszámú szabadalom • Fogókocsi kötélpostaberendezésekhez

Megjelen't 1922. évi szeptember lio ,'íO-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79289. szám. XX/h OSZTÁLY. Fogókocsi kötélpostaberendezésekhez. TELEPHONAPPARAT-FABRIK E. ZWIETCJSCH & C° G. M. B. H. CÉG CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1919 október hó 10-ike. Elsőbbsége 1916 január hó 16 ika. Olyan kötélpostaberendezéseknél, ame­lyeknél a fogókocsi tovavezetése vontató­kötél révén történik, gyakran előfordul, hogy a vágány nyomtávolságában kii­lömbségek vannak és pedig úgy az egye­nes pályán, mint a kanyarulatokban il letve ilyen eltérések a vágány kopása vagy elhajlása folytán idővel létre jönnek. Kívá­natos azonban, hogy a kocsik a vágány­hoz lehetőleg hozzásimuljanak, hogy ráz­kódtatások, valamint a kocsi részeinek kopása elkerültessék és zaj ne okoztassék. Hasonlóképen kívánatos, hogy a kocsi a fogó nyitásánál a vágányhoz illeszkedjék. Ismeretesek már pálya mentén vezetett olyan kocsik, amelyek a vágány változó nyomtávolságához azon körülmény foly­tán alkalmazkodnak, hogy a vágánnyal való érintkezést rugalmasan elrendezett görgők tartják fenn. Ezen elrendezés mel­let azonban a rugalmas görgők a másik vágány irányában kitérhetnek, úgy hogy a kocsi kanyarulatban való járásnál a röperő következtében illetve a fogók nyi­tásánál a vágánysík irányában után­engedhet. A találmány fenti hátrányokat meg­szünteti, amennyiben a görgőknek a vá­gányszélességhez valló alkalmazkodását azáltal érjük el, hogy az egyik görgő­csoport a másik görgőcsoporthoz képest lejtős síkon eltolódik. Az egyik görgő­csoportot hordó keret tekercsrúgó beha­tása alatt a lejtős sík mentén akképen to­lódik el, hogy a görgőcsoportok egymástól való távolsága párhuzamos helyzetük megtartása mellett nagyobbodik illetve kisebbedik. A mozgathatóan elrendezett görgőcsoport ezen eltolása a rúgó behatása révén a kocsi menetirányában következik be. Ha a kötél a kocsit a vágány mentén húzza ós a kocsi a vágány szűkebb helyé­hez jut, xígy az eltolható görgőcsoport a rúgó hatása ellen visszafelé mozog és a görgők egymástól való távolsága csökken. Ha viszont a kocsi a vágány szélesebb helyéhez érkezik, úgy a rúgó a mozgat­ható görgőcsoportot a menetirányban to­vább tolja és a görgők egymástól való távolsága ismét a vágány szélességéhez alkalmazkodik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő fogókocsi egyik kiviteli alakja példa­képen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a fogókocsi oldalnézete, a 2. ábra annak függélyes metszete.

Next

/
Thumbnails
Contents