79237. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gyujtózsinórfonógépek megállíátására helytelen gyujtózsinórvastagságok keresztülvezetése esetén

Megjelent 1922. évi szeptember hó 24-én. I MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMILEIRAS 79237. szám. XIX/g. OSZTÁLY. Bersndezés gy'ijtózsinírfoaógépak megállítására, helytelen gyújtózsinórvastagságok keresztülvezetése esetén. SCHABENSKY LEÓ ÜZEMVEZETŐ WIENER-NEUSTADTBAN. A bejelentés napja 1320 augusztus hó 30-ika. Elsőbbsége 1919 julius hó 29-ike. Cérnázó gépeknél többféle megállító­berendezés ismeretes. így pl. egy fonal elszakadása esetén az orsó megállítása a fonalat összeszorító két vezetőhenger széjjetezörítiása által történik, vagy pedig egy emeltyű vagy zárszerkezettel, vala­mint fonalmegterhelővel működő cséve­megállító vagy pedig egv fonalőremeltyű alkalmaatatik, mely a táppergőt be- és kikapcsolás céljából emeli, illetve sű­lyeszti. önműködő kikapcsolok is isme­retesek, melyek a sodrandó fonal vagy szalag vastagságának csökkenése esetén olykép jönnek működésbe, hogy egy ba­rázdákkal ellátott hengerpár a fonal el­szakadása esetén egymásba kapaszkodik, miáltal az összes többi fona:ak vagy sza­lagok leszakíttatnak, vagy pedig egy fonal elszakadása ós hiánya esetén egy kiiktató­berendezési hozatik működésbe. Mindezen megállítóberendezések gvuj­tózsinórfonógépeknél nem használhatók, ha csekélyebb mennyiségű puskaportöltés folytán a gyújtózsinór csekély vaisitagság­változtatást szenved. Egyes fonalak széj­jel szakítása', ami különben aránylag nagy erőkifejtéssel van összekötve, ezen eset­ben tekintetbe nem vehető, mert nem a sodrandó fonal, hanem a már képzett zsinór és nem tömör, hanem egy töltelék­kel ellátott üreges tömlőárú érvényesíti hatását a megállítókészülékre. A találmány tárgya berendezés gyujtó­zsinórfonógépek önműködő megállítására, mely azon esetben megállíttatik, ha cse­ké.yebb puskaportöltés miatt az ezen gépen előállított gyújtózsinór vastagsága csökken, vagy ha a tömlőszerűen sodort fonalak vagy fonal elszakadása folytán a zsinór normális vastagsága változást szenved. A berendezés forgathatóan ágyazott tapintópecekből és egy henger­párból áll, melynek egyik hengere helyt­álló, a másik henger pedig forgathatóan van ágyazva. Ezen részek a gyújtózsinór normális vastagsága mellett egymást kölcsönösen alátámasztják és ha a zsinór megvékonyodása folytán az egyik rész lengésbe hozatik, az alátámasztás meg­szüntettetik, miáltal a szíj ki csat olószer ke­zet működtetik és a gép megállíttatik. Mellékelt rajzon a találmány tárgya­llak egy példaképeni foganatosítása alakja van feltüntetve. Az 1. ábra oldalnézete és részben met­szete. A 2. ábra a szíjkicsatoló felülnézete. A gyujtózsinórkikapcsológép (1) állva-

Next

/
Thumbnails
Contents