79025. lajstromszámú szabadalom • Légszívófékekhez való fékhenger

Megjelent 1922. évi augusztus b.ó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEJ RAS 79025. szám. Va/2. OSZTÁLY Légszívófékekhez való fékhenger. GEBRÜDER HARDY CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1920 október hó 19-ike. Elsőbbsége 1919 december hó 10-ike. A légszívófékek fékhengere alsó kam­rájának felső kamrájától való elzárása eddigelé egyrészt egy a henger és a du­gattyú közt lévő gyűrűalakú térbe be­illesztett gördülőgyűrűvel és másrészt egy a dugattyúban vagy a hengerben elrendezett visszacsapószeleppel történt, mely utóbbi a felső kamrában bekövet­kező túlnyomás esetén megnyílt, úgy hogy a fékek töltésekor a kamra légtele­nítése történhetik az alsó kamrából ki­indulva. Ajánlották már a visszacsapó­szelep elhagyását és a felső kamra lég­telenítésének a gördülőgyűrűn át való foganatosítását is azáltal, hogy a hen­gerfalon ferde lemelsy.ést létesítettek, melyhez a gördülőgyűrű támaszkodott a nyugalmi helyzetben és melytől az, a felső kamrában túlnyomás bekövetkezé­sekor, tovaszoríttatott. Ez a javaslat azonban nem bizonyult gyakorlati szem­pontból használhatónak, mert a henger és a dugattyú közé Szilárdan beszorított gördülőgyűrűnek semmikép sincs meg az az érzékenysége, mint egy vissza­csapószelepnek és a felső és az alsó kamra közt bekövetkező kis nyomás­különbségekre nem reagál. A jelen találmány, tárgya, már most a fékhenger és a gördülőgyűrűelrende­zés olyan kiképzése, mely amellett, hogy a visszacsapószelepet teljesen mellőzhe­tővé teszi, a gördülőgyűrűvel, pontosan ugyanazt a hatást engedi elérni, mint a v isszacsapószeleppel. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány tátrgyának egy foganatosítása példáját mutatja a fékhenger és a dugattyú egy részének függélyes metszetében, míg a 2. és 3. ábra felül- és oldalnézetben an­nak egy részletét ábrázolja. Mint az 1. ábrán látható, az (1) gör­dülőgyűrű, a legmélyebb dugattyúhely­zetben, a (3) dugattyú (2) és az (5) hen­ger (4) kúpfelülete közt foglal helyet. Az (5) henger kétrészű és a (4) kúpfelü­let a felső hengerrésb alsó végén van ki­képezve. A találmánynyal elérni kívánt célból már most az (1) gördülőgyűrűt maguk közé befogó (2), (4) kúpfelületcknek olyan az alakjuk és elrendezésük, hogy a (3) dugattyúba béesztergállyozott (2) kúpfelület alkotói nagyobb szöget zár nak he a kúp alaplapjával, mint az (5) hengerbe bedolgozott (4) kúpfelület al­kotói. Az (1) gördülőgyűrű, melynek csak kis saját feszültsége van, mely azonban semmi más feszültségnek nincs kitéve, eszerint, a (3) dugattyú legmé-

Next

/
Thumbnails
Contents