79017. lajstromszámú szabadalom • Fűtőházi füstelevzető kémény

Megjelent 1922. évi augusztus b.ó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI lg||P SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79017. szám. V/c. OSZTÁLY. Fütőházi füstelvezető kémény. HERCZFELD JÓZSEF GYÁROS ÉS SINKOVICH DEZSŐ MÉRNÖK, MINDKETTŐ MISKOLCZON. A bejelentés napja 1920 január hó 23-ika. Ismeretesek már oly fűtőházi füst­elvezető kémények, amelyek két egy­másba tolható füstcsőből állanak; ezek közül az egyik cső helytállóan van meg­erősítve, a másik pedig ehhez képest fej-és lefelé mozgatható, úgy hogy a füst­elvezető kémény bevezető nyílása külön­böző magasságú lokomotivoknál mindig közvetlenül a lokomotív Kéménye fölé hozható. A mozgatható csőrész súlya az egyik ilyen ismert szerkezetnél ki van ugyan egyensúlyozva, de az erre szolgáló beren­dezés a helytálló cső alsó végéinek tölcsér­szerű kiszélesbítésén belül van. elren­dezve s így természetesen a füstgázok ha­tásának kitéve gyorsan elromlik, üzem­zavarokat okoz ós emiatt gyakori javí­tást igényel. Az ismert fűtőházi kémíé­nyékftek még az a nagy hátrányuk, hogy a lesülyesztett mozgatható csőrészbe a lokomotivkémény beleütközhet és azt le­tépheti, vagy amennyiben az nagyobb el­lensúlyok alkalmazása esetén önműkö­dően felfut, amikor azt lesülyesztett hely­zetiében a lokomotív kéményéhez rögzí­teni kell, igen Sgyakilan meglesik, hogy ezen rögzítést megoldani elfelejtik, almi­kor a megindított gép magával ragadja a hozzá láncolt kéménytoldatot. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája látható és pedig az 1. ábrán részben függőleges hosszmet­szetben, résziben pedig oldalnézetben, a 2. ábrán a mozgatható belső csőrósz ön­működő felemelésére való berendezés külön, töredékes, nagyobb léptékű oldal­nézetben ós a 3. ábrán 'a füstelvezető kémény vízi­szintes keresztmetszetben. A füstelvezető kémény ismert módom a felső, szilárdan megerősített (a) csőből és az ebbe betolható (b) csőből áll; a (b) cső a találmány szerint alul a lokomotív kéménye fölé boruló (c) ftysltfelfogó töl­csérrel van ellátva. A (c) tölcséren (d) kábelek, kötelek vagy effélék vannak megerősítve, amelyek az (a) csövön meg­erősített (e) tartókban ágyazott (f) csi­gákon vannak átvezetve és szabad végü­kön egy-egy (g) ellensúlyt hordanak. A (g) ellensúlyok úgy vannak! méretezve, hogy a súrlódások tekintetbe vételével a (b) csövet teljesen kiegyensúlyozzák. Ennek folytán a (b) cső magasságban

Next

/
Thumbnails
Contents