77926. lajstromszámú szabadalom • Riasztókészülék

Megjelent 1021. évi április lió .'50-án. MAGYAR KIRÁLYI |jjp SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77926. szám. VII/c OSZTÁLY. Riasztókészülék. JÖRGENSEN AAGE HALFDAN RENDŐRBIZTOS LYNGBYBEN. A bejelentés napja 1919 április hó 26-ika. A találmány tárgya riasztókészülék, amely betörés, tüzeset vagy más hasonló v-eszély esetén a már meglévő távbeszélő­vezetékek fölhasználásával a telefonköz­pontot fölcsengeti, amely a csöngetés ter­mészetének megállapítása után a kellő továbbjelentést közölheti a rendőrséggel, tűzoltósággal vagy egyéb közegekkel a riasztójel természetének megfelelőleg. A készülék csupán a védendő helyiségben, vagy ponton alkalmazott kontaktusokhoz szolgáló helyi vezetékek fölszerelését igényli és a készülék oly szervekkel van ellátva, amelyek közönséges kontaktus -zárás vagy a vezetékek elronosolása, pl. átvágása esetén mechanikai erőt váltanak ki, amely a távbeszélőkészülékekhez ha­sonlóan csöngető áramot hoz létre vagy csöngető áramkört zár. A találmány tárgyának egy példaképem megoldását mutatja a mellékelt rajz, ame­lyen a készülék mágneses generátorral ellátott távbeszélőállomással kapcsolatban van vázlatosan föltüntetve. A rajz a készü­léket elölnézetben mutatja, a külső veze­tékhálózat egy részével kapcsolatban. A készülék tokjában az (a) permanens mágnesekkel gerjesztett (b) fegyverzet van elrendezve, amely a (c) forgattyú­tengelyre van szerelve. Ezen tengelyhez a (d) spirálrugó van egyik végével meg­erősítve, amelynek másik vége az (f) szo­rítócsavar végén a tengelyt ágyazó váz­hoz van kapcsolva. A (c) tengely az (e) kereket hordja, melynek kerülete a (g) bevágással van ellátva, amelybe az (i) csap körül forgatható háromkarú emelő kampószerü (h) karja kapaszkodik, ha a rúgó meg van feszítve, úgy hogy a készü­lék nyugalmi állapotában a (c) tengely a rúgó hatására el nem foroghat. A há­romkarú emelő másik (j) karja a (k) elektromágnes fegyverzetét hordja. Ha az elektromágnes gerjed, a (h) kar a (g) kivágásból kiemelkedik. A háromkarú emelő harmadik (m) karja fölött az egykarú (o) emelő van elren­dezve, mely a (q) tartó (n) csapja körül foroghat és a tartón megerősített (p) tekercsrúgó hatása alatt áll, amely az (o) emelőt az (m) emelő felé húzza le. A ké­szülék nyugalmi állapotában a szigetelő­anyagból álló (r) rúd tartja bizonyos tá­volságban az (m) kar fölött az (o) eme­lőt, mely (r) rúd (s) nyúlványával az (u) biztosítódugasz egy nyílásán át a dugasz

Next

/
Thumbnails
Contents