77776. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szigetelő betonfalak és betonfödémek előállítására

Megjelent 1931. évi március lió 31-én. M A G Y A R K I R A L V I mgf SZ AB A D AI .MI BIRÓSÁG. SZABADA LM] LEIRÁS 77776. szám. VlII/'a. OSZTÁLY. Eljárás szigetelő betonfalak és betonfödémek előállítására. POLLÁK LIPÓT ÉPÍTÉSZ BUDAPESTEN. A. bejelentés napja 1919 október hó 7-ike. Az eddig isinere les belonfalak és betonfödé­niek az épületet sem nedvesség, sem pedig hideg ellen nem tudják kellően szigetelni és éppen ezért lakóházak építésénél a téglaanyag helyet­tesítésére nem alkalmasak. Ezzel szemben jelen találmány tárgyát oly eljárás képezi, mellyel szigetelő betonfalak és betonfödémek állíthatók elő. A találmány lényegében abban áll, hogy a fa­lak külső és belső síkját betonból vagy sodrony­betétes betonból készült és paraffinbitumen ré­teggel bevont padlólapok képezik, melyek között a fai belsejében sejtkova, vagv más hasonló hőszigetelő anyag van elhelyezve, a födémek pedig egymás mellett elhelyezett, ugyancsak pa­raffinbitumen réteggel bevont és sejtkova vagy más hasonló hőszigetelő anyaggal borított beton­ívekből vagy lapokhói állanak, melyek a hely­színen mindennemű íaalkatrész, főleg salitzás mellőzésével állíthatók össze. A találmány tárgya a csatolt rajzon példa­képen fölvett foganatosítási alakjában van föl­tüntetve és pedig az 1. ábra a fal és födém egy részének metszete, a 2. ábra a fal távlati képe, a .'{—1. ábrák pedig részlet-rajzok. A falak külső és belső síkját a betonból vagy sadronybeléles betonból készült (a) pallólapok képezik, melyek között a fal belsejében a (b) sejt­kova vagy más hasonló hőszigetelő anyag van elhelyezve. A falakat képező (a) betorapaHók a nedvesség keresztülhatolásának megakadályozá­sára a (h) paraffinbitumen réteggel vannak be­vonva. A paraíTinbilumen bitumennek és fehér vagy fekete paraffinnak keverékéből áll és pe­dig célszerűen 70 százalék bitumen és .'il) százalék paraffin van forrón és folyékony állapotban összekeverve és a betonpallóknak szükség szerint egyik vagy mindkét oldalára fölkenve. Ez a föl­kenés a betonpallóknak vízszintes helyzetében történik oly célból, hogy a keverék a pallókról ne csuroghasson le, hanem azokon egyenlő vas­tagságú rétegben szilárduljon meg. A falak merevítésére az (a) betonpallók belső oldalán végigvonuló, függőleges (c) vaspántok és ezen vaspántokba belékapaszkodó (d) kereszt­kapcsok szolgálnak. Ezen (d) kapcsok két végén behasított és a hasítás mentén fölfelé és lefelé hajlított lemezből állanak. A le- és l'ölhajlított szárnyrészek az egy síkban, egymás fölött fekvő pallólapok összefogására valók, míg maga a ke­resztben álló lemez a fal külső és belső síkjában fekvő pallókat rögzíti egymáshoz. A födémet a (h) paraífinbilumen réteggel be­vont és egymásmelleit elhelyezett (e) betonívek vagy betonlapok képezik, melyek fölött ugyan­csak a (b) sejtkova, vagy egvéh hasonló hőszige­telő anyag van elhelyezve. A falak fölött a fö­démben nagyobb mennyiségű (bl) sejIkova réteg nyugszik, mely a falak fölső szélén végighúzódó (f) szögvasakra vagy hézagos vasbetongerendára fekszik rá. Az (f) szögvasak közölt vagy pedig gerenda esetén magában a gerendában keskeny (g) hézag van hagyva oly célból, hogv ha az (a) pallólapok között elhelyezett (b) sejtkova ülepe­dik, ezen ülepedés a fölső (bl) rétegből a (g) hézagon át önműködően pótoltassak. A jelen találmány tárgyát képező falak és fö­démek szigelelőképességiiköN és olcsóságukon kívül invg egy nagy előnnyel rendelkeznek és ez

Next

/
Thumbnails
Contents