77776. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szigetelő betonfalak és betonfödémek előállítására

•Ü. j[ IIL a szállíthatóságuk. A falakat és födémeket alkotó elemek, úgymint a pallólapok, az ívek, a geren­dák és az oszlopok gyárilag előre előállíthatók úgy, hogy ezen elemeket tetszésszerinti helyre elszállíthatjuk és ott összerakhatjuk, esetleg ké­sőbb ismét szétszedhetjük és továbbszállíthal­juk, miáltal az építkezés rendkívül gyorssá és könnyűvé válik. Szabadalmi igények: 1. Eljárás szigetelő betonfalak és betonfödémek előállítására, azáltal jellemezve, hogy a falak külső és belső síkját betonból vagy sodrony­betétes betonból készüli és paraffinbitumen réteggel bevont pallólapok képezik, melyek kőzött a fal belsejében sejlkova vagy más ha­sonló hőszigetelő anyag van elhelyezve, a fö­démek pedig egymásmelleit elhelyezett, ugyancsak paraffinbitumen réteggel bevont és sejtkova, vagy más' hasonló "hőszigetelő anyaggal borított betonívekből, vagy . beton­lapokból állanak, melyek a helyszínén min­dennemű faanyag, főleg saluzás mellőzésével állí.hatók össze. 2. Paraffinbitumen az 1. igényben védett beton­falak és födémek nedvesség ellen való szige­telésére, jellemezve bitumennek és fehér vagy fekete paraffinnak híg és forró állapotban való keveréke által, mely keveréket ugyancsak forró állapotban a vízszintesen fekvő pallók vagy íveknek szükség szerint egyik, vagy mindkét oldalára fölkenünk. :Í. AZ 1—2. igényekben védett eljárás foganato­sít ási alakja, azáltal jellemezve, hogy az (a) pallókból képezett falakat fölül az (f) szögva­sak, vagy pedig hézagos betongerenda hatá­rolja és efölött a mennyezeten nagyobb meny­nyiségű (bl) sejtkova, vagy hasonló hőszige­telő anyag van elhelyezve, mely az (a) pallók közötti (b) sejtkova önműködő utánpótlására szolgál. 4. Az 1—.'5. igényekben védett eljárás íoganato­sítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az (a) betonpallók belső oldalán függőlegesen vé­gigmenő és a rozsda ellen kellően védett (c) vaspántok vannak elhelyezve és czm pán­tokat két végén behasított és a hasítás men­tén le-, illetve, fölhajlított keresztirányú (d) kapcsok fogják össze, melyeknek le- és fölhaj­lított szárnyrészei az egy síkban, egymásfölött fekvő pallók összefogására szolgálnak. (1 rajxlap m*114kl*tt«10 Pallar nyomda. Badapatt.

Next

/
Thumbnails
Contents