77682. lajstromszámú szabadalom • Eljárás élelmiszerek előállítására

Megjelent 16)21. évi március li« 16-áu. MAGYAR KÍRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77682. szám. IV,e. OSZTÁLY Eljárás élelmiszerek előállítására. BOLLMANN HERMANN MÉRNÖK HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1919 április hó 12-ike. Olajmagvak kezelése benzollal és benzinnel olajnak és fehérjetartalmú tápszereknek nyerése céljából már ismeretes; épp úgy ajánlottak már koncentrált és hígított alkoholnak az alkalmazá­sát az olajnak és a keserű anyagoknak eltávolí­tására. Végül nem új már ezen célra először al­koholnak az alkalmazása, mire éter vagy va­lamely szénhydrogén segítségével való exlrak­ció következik. Ezenkívül ajánlották már élesztő­nek alkohollal való kivonását azon célból, hogy az élesztő keserűsége eltávolít'tassék és az élesztő lápcélokra alkalmassá télessék. Az így kezelt élesztő azonban még ellenszenves ízű, ami a benne tartalmazott olajra vezethető vissza. •Ila a kivonási szénhydrogének .segítségével esz­közöljük. akkor csak az olaj távolíttaiik el; ez­zel szemben éter a nagyüzem számára gya­korlatilag szóba sem jölie'i, mert eltekintve a nagy tűzveszélytől, ezen oldószernél igen jelen­tékeny veszteségek elkerülhetetlenek, ami az éter alkalmazásának jövedelmezőségéi le­rontja. Iligílott alkohol a szabad zsírsavakat és a keserű anyagokat oldja, azonban a közömbös zsírt olda'llanul hagyja. Azon hatást, hogy úgy a közömbös zsír, mint a szabad zsírsavak és a keserű anyagok eltávo­líttassanak, elérhető ugyan, ha egymásután hagyunk az olajmagvakra és az élesztőre alkoholt és benzolt vagy effélét behatni. A kezelés ezen módja azonban nagy hátrányokkal van össze­kötve azon okból, mert a -hígított alkohol nem­csak a keserű anyagokat, hanem az előállítandó termék tápértéke és íze szempontjából fontos összes szénhydrátokat is oldja. Ezenkívül ezen munkamódnál kettős kivonóberendezésekre van szükség és az oldószert is kétszer kell a kezelt anyagból eltávolítani. A jelen eljárás föltalálója már most fölismerte, hogy eltekintve a munkaeljárás lényeges egy­szerűsbítésé'től, nagy haladást érünk el azáltal, liogv az olajtartalmú magvakat, magcsírákat vagy azok egyéb részeit, valamint az élesztői alkohol és benzol, alkohol és benzin vagy alkohol és valamely klór által helyettesített szénhydro­gén keverékével, célszerűen fölhevített állapot­ban, extraháljuk. Ezea oldószerkeverékek azon meglepő sajátsággal bírnak, hogy a zsírt és a keserű anyagokat egyidejűleg oldják, a szén­hydratok, különösen a cukor főtömegét azonban oldatlanul hagyják. Ha Clajat nagy mennyiségben tartalmazó nö­vények földolgozásáról van szó, úgy azok cél­szerűen, különben ismert módon, előzetesen saj­toltainak és azután vettetnek alá a kivonásnak. Kisebb olajtartalom esetén a kivonási minden további nélkül eszközöljük. Ennek megtörténte ulán az üledékei ismert módon szabadítjuk meg az oldószertől. Dióból, sojababból, korpából, gyapotmagliszt­ből stb. ezen az úton íztelen port kapunk, mely sokoldalú alkalmazási nyerhet. Kókitszpogácsák jellegzetes, kellemetlen ízüké1 elveszítik és puha, fehér lisztet szolgáltatnak. Az ilyen módon kezel: lápéleszlő közömbös, kellemes ízzel bir, mely ön­magában is élvezhető és más anyagokkal kap­csolatban táp- vagy élvezeti cikké dolgozható föl. Azl találtuk továbbá, hogy ezen eljárás alkal­mazásával halakból is nagy tápértékfi tápszert lehel nyerni.

Next

/
Thumbnails
Contents