77453. lajstromszámú szabadalom • Berendezés bányavájatok előállítására

: Megjelent 1921. évi január hó 10-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 77453. szám. Xll'a. OSZTÁLY. Berendezés bányavájatok előállítására. SIEMENS-SCHUCKERTWERKE G. M. B. H. CÉG BERLIN­SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1919 április hó 5-ike. Elsőbbsége 1918 január hó 22-ike. Puha vagy közepes keménységű közelben bányavájatok előállításakor a vájathomlokon gépekkel lefejtett kőzet önműködő eltávolítására végnélküli hevedert használnak, mely a kőzetet vagy maga egészen kiszállítja a vájatból, vagy pedig csak rendszerint közvetlenül a fejtőgép mö­gött készenálló szállító]árművekre vezeti azt. Ezek a szállítóhevederek igen jelentékeny hátrá­nyokkal járnak. A hevederek ugyanis, minthogy hengerek körül futnak, mely hengerek mindkét végükön ágyazandók, nem lehetnek olyan szélesek, mint maga a vájat talpa. Minthogy azonban a fejtőgép a vájathomlokot egész szélességében munkálja meg, ezért a lefejtett anyag egy része mindig a heveder mellett, a vájat talpára esik le, ahonnan kézzel kell azt a hevederre helyezni. Nehéz továbbá a vájathomlokhoz legközelebb eső hen­gercsapágyakat úgy megvédeni, hogy poralakú kőzet ne juthasson a csapágyfölületekhez és eze­ket tönkre ne tehesse. Minthogy a legelői levő hengernek bizonyos, a gyakorlatban lefelé túl nem léphető (minimális) átmérője kell hogy legyen, ezért a vájat talpa és a heveder fölső, szállító szára közt nagy távolság marad fönn és így mindaz az anyag, mely mélyebben fekszik, mint a szállító heveder ezen fölső szárának fölü­lete, nem kerülhet rá önműködően a hevederre. További hátránya a hevedernek az, hogy széles­sége egész hosszában ugyanaz kell hogy legyen, Ha olyan szélesre készítjük a hevedert, hogy anélkül, hogy keresztirányban el kellene azt tolni, lehetőleg nagy mennyiségét vehesse föl a vájat­homlok egész szélességében lefejtett kőzetnek, te­hát mellette pl. csak a hengercsapágyak elhelye­zésére való hely marad szabadon, akkor csekély magasságú vájatokban nehézségek származnak a fejtőgép kezelésénél. Ezeket a hátrányokat a jelen találmány értel­mében egy, a vájat hosszirányában ide-oda mozgó rázócsalorna elrendezésével szüntetjük meg, mely csatorna mellső, a vájathomlokkal szemközt lévő része a vájattalpnak közvetlen közelébe nyúlik le, úgy hogy az olt fekvő lefejtett anyagot gyakorlatilag teljesen leemeli a vájat­talpról magának ennek a csatornának rázámoz­gása következtében. A csatorna ezen részének továbbá a vájaltalp egész szélességével egyenlő szélességet adhatunk, úgy hogy a gép munkája­kor a vájathomlokról lehulló összes anyag ráhull­hat erre a csatornára. A- csatornát a vájat függélyes oldalfalai közt vízscziníesen befogott 'tartókra függesztjük föl'. A fölfüggesztés ezen módja nem igényel kenendő forgási csapokat és a csatorna egész fölépítése tetemesen egyszerűbb és üzembiztosabb, mint valamely végnélküli szállítóhevedernél. Ha a szál­lítócsatornának mellső, a lefejtett kőzetet közvet­lenül fölfogó részét a vájathomlok bizonyos mér­tékű lefejtése után előbbre kell helyezni, akkor az ezen mellső csatornarész és a mögötte lévő to­vábbi csalornarész közt keletkező hézagot igen kényelmesen lehet lefektetett bádoglemezekkel át­hidalni mindaddig, amíg egy ujabb, ismét vízszin­tes feszítőtartókon fölfüggesztett csaitornadarabot lehet ebbe a hézagba behelyezni.

Next

/
Thumbnails
Contents