77453. lajstromszámú szabadalom • Berendezés bányavájatok előállítására

Azon része mögött, melyre a "vájathomlokról a íejtőgép hatása alatt lehulló anyag jut, a csa­torna szélességét jelentékeny mértékben kiseb­bíteni lehet, úgy hogy a fejlőgép szűk és alacsony váj a tokban is jól hozzáférhető és a vájatban a forgalom sincs megakasztva, mialatt a csatorna dolgozik. A csatorna szélességének ez a csökken­tése célszerűen egyoldalúan történik, mert ezáltal a szűk vájatokban a forgalom még inkább meg van könnyítve és mert anélkül, hogy a csatorna Jenekét magasabbra kellene helyezni, a hajtó­motor fölállítására szükséges helyet is megkap­juk ily módon. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási példáját tünteti föl. A szállítócsa­toraa itt egy vájatfejtő géppel kapcsolatban van bemutatva, mely gép pontosan egyenes irányú vájat előállítását engedi meg. A rajzon: az 1. ábra egy földalatti vájat függélyes hossz­metszete a 3. ábra (A—B) vonala mentén, a 2. ábra annak vízszintes metszeíe az 1. ábra (C—D) vonala mentén és a •3. ábra ugyancsak vízszintes metszete az 1. ábra (E—F) vonala mentén. A vájatfejtő gép a rajzolt foganatosítási pél­dánál az (1) rúdból áll, mely a (2) és a (3), illetve a (3')csapágyakban az (5) kézikereket hordó (4) csavarorsó segélyével a vájat tengelyével pár­huzamosan fokozatosan előretolható. A (3) csap­ágyrész a (4) csavarorsóhoz való (6) csavaranyát hordja és mindkét, (2) és (3) csapágyat egy-egy (7) és (8) feszítőtartó tartja, mely feszítőtartók a vájat függélyes oldalfalaihoz tárna-szikodnak. Az (1) rudat forgás ellen biztosítjuk. A (3) csapágy mellső (3) része oldhatóan ül annak hátsó, a (8) feszítőtartóval összekötött (3') részén. A (3) mellső csapágyrész tehát szintén előre vándorol­hat, ha az (1) rúdnak a vízszintes irányhoz ké­pest elfoglalt helyzetének kellő biztosítása után a (7) mellső feszítőtariót megoldjuk és az (1) rúdon előretoljuk. A (3, 3') csapágyrészek újból való összeillesztése akkor történik, ha már a (8) második feszítőtartót is előretoltuk. Az (1) rúd előretolása és a (7) és (8) feszítőtartók előbbre helyezése időről-időre a (11) vájathomlok meg­történt lefejtése arányában megy végbe. Az (1) rúd mellső végén elrendezett függélyes (12) csap körül a (14) kéziemelő elforgatható, mely emelő­nek (13) villaalakú része a (12) csapra merőlege­sen álló (15) csap közvetítésével a (16) kart hordja. Ezen a karon van elrendezve a (17) kőzet­fejtő szerszám és ennek (18) hajtómotorja. A (17) szerszám a gépnek a rajzon föltüntetett fogana­tosítási példájánál a (19) nyíl irányában forog és egyidejűleg a (12) kar hossztengelye körül a (20) nyíl irányában is. A (14) kéziemelő segélyével a (16) kart a (21) nyíl irányában, valamint az ezen nyíllal ellenkező irányban el lehet mozgatni. A (14) karban ágyazott és a (22) kézikerékkel el­látott csavarorsó ségélyével a (16) kart a (23) nyíl irányában és az ezzel a nyíllal ellenkező irányban lehet elmozgatni. A (14) karon elrende­zeit (48) és a (13) villán alkalmazott (47) ütközők a (16) kar folytonosan azonos kilengését biztosít­ják úgy ennek a (16) karnak függélyes, mint víz­szintes irányú kilengő mozgásai alkalmával, úgy­hogy tehát az (1) rúdnak ezáltal lehetővé tett, pontosan egyenes vonalú előremozgatásával kap­csolatban pontosan egyenes vonalú vájat állít­ható elő. A (4) csavarorsónak (5) kézikereke segé­lyével foganatosított alkalmas elforgatásával a vájat valamennyi hosszhatároló fölületének pon­tos síkalakja tetszőleges mértékben biztosítható. A (25, 26, 27) rázócsalorna (25, 26) mellső részét a (28) feszítőtartók tartják a (30) hajlékony húzószervek (láncok) segélyével. Az emögött lévő (27) csatorna rész, mely, mint ismeretes, egyes, egymással összekötött csatornarészekből áll, ugyanilyen (29) feszílőtarióko-n szintén (30) lán­cokkal van fölfüggesztve. Hogy megfelelő helyet kapjunk a (31) hajtómotor elhelyezésére, a (27) hátsócsatornarész (29) feszítőtartói 'közül a mellső magasabban van elhelyezve, mint a többi. A 2. ábrán a rajz világosabbá tételére a (28) és (29) feszítői art ók, val-amint a (25, 26) csatorna rázómozgásának létrehozására szolgáló szerke­zet nincsenek föltüntetve. Mint az 1. ábrán lát­ható, a csatorna közvetlenül a (32) vájattalp fölött van elrendezve, úgy hogy (25) mellső vége, mely­nek szélessége a (32) vájattalp szélességével egyenlő, a (17) fejtőszerszám által lefejtett ösz­szes kőzetet önműködően, tehát kézzel való min­den segítség nélkül, fölveszi és tovaszállítja. A csatorna rázómozgásának előidézésére a (31) mótor szolgál, mely a (34) végnélküli csavar és a (35) csavarkerék segélyével a (37) forgattyú t hajtja. Ez a forgattyú körülforgása közben a csa­tornát hosszirányában ide-oda mozgatja. A (11) vája-thomlok felé irányúló mozgásakor ez a csa­torna a (42) rúgót megfeszíti, úgy hogy ez a rúgó gyorsítóan hat a csatorna ezt köve-tő yisszamoz­gására, miközben a csatornára hullott kőzettör­melék is a vájat nyitott vége felé irányúló moz­gást kap. Mellső, a lefejtett anyagot legelőször fölvevő (25) része mögött a csatorna szélessége egyolda­lúan tetemes mértékben csökken. Ezáltal, ha a vájat szűk, igen kényelmes forgalmat biztosít­hatunk a vájatban és kényelmesen megkapjuk a (31) mótor fölállítására szükséges helyet is. A csatorna (25, 26) mellső része (44) csukló­rudakkal az utána következő, a (29) feszítőtar­tókon önállóan fölfüggesztett (27) csatornarésszel van összekötve. Ila a (25, 26) mellső csatornarészt a (11) vájathomlok bizonyos mértékű lefejtése után előretoljuk, akkor nem kell mindjárt a (27) hátsó

Next

/
Thumbnails
Contents