77341. lajstromszámú szabadalom • Járműváz csuklós sínláncokkal működő vontatógépekhez

Megjelent 1920. évi november lió 20-án. MAGYAR KIRÁLYI WM SZARADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77341. szám. XXa/2. OSZTÁLY. Járműváz csuklós sinláncokkal működő vontató gépekhez DEUTSCHE AUTOMOBILCONSTRUCTIONS-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1919 november hó 25-ike. Elsőbbsége 1918 február hó 23-ika. A találmány csuklós sinláncokkal mű­ködő vontatógépekre vonatkozik, mely láncoknak a talajon fekvő részén a járműhengerek segélyével mozog tova, amelyeknek csapágytokjai a jármű föl­építményét rugalmasan hordják. Az eddigi ily gépeknél a hengerek csapágy tokjait egy harántirányú ten­gely támasztja meg. amely pl. mindkét oldalon lévő csuklós sinláncokkal mű­ködő gépeknél két-két egymással szem­ben — fekvő henger — csapágytokot köt egymással össze és tart álló hely­zetben. A hengercsapágytokok csak akkor ál­lanak a haladási sík egy-egy oldalán erre függélyes helyzetben és a futóhengerek csak akkor érintik a láncos sínt egyen­letesen, ha az említett haránttengely a haladás síkjával párhuzamosan fekszik. Ha azonban ezen tengely pl. egyoldalas talajegyenetlenségeken való áthaladás ilkaimával a haladás síkjához rézsútos lelyzetet foglal el, akkor a hengertokok s megfelelően rézsútosan állanak be és a Íengerek ezen a ponton a láncos sinnek sak szélén járnak, ami mindkét rész­ek kedvezőtlen igénybevételét és na­gyobb mérvű kopását vonja maga után. Ezen hátrányok kiküszöbölése a jelen találmány célja. Evégből mindegyik hen­gertok külön-külön a többitől függetle­nül van két függélyes párhuzamos hossz­fal között vezetve és megtartva. Míg a tokok egyrészt a hosszirányban a talaj egyenlőtlenségeinek megfelelően tetsző­legesen beállhatnak, addig másrészt ol­dalirányban mindig pontosan ugyanazt a helyzetet tartják meg, amivel a henge­reknek a láncsinnel való egyenletes érint­kezését érjük el. A találmány tárgyának további előnye az, hogy a harántirányú támasztótenge­lyeken kívül a harántirányú csuklós ru­dak is elmaradnak úgy, hogy a jármű alatti tér az efféle és ezen a helyen köny­nyen megsérüléseknek alávetett elemek­től mentes. A mellékelt rajz »1., 2. és 3. ábráin a találmány tárgyá­nak foganatosítási példája oldalnézet­ben van föltüntetve. A csuklós (a) sinláncnak a talajon fekvő részén a (b) hengerek járnak, amelyek közül több, a jelen példában négy-négy henger közös (c) tokokban

Next

/
Thumbnails
Contents