77146. lajstromszámú szabadalom • Repülőgép

Megjelent 1VSO. ©tí szeptember hó 11-én. MAGYAR KTRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZAB A D A L MI L EIR Á S 77146. szám „ V/h. OSZTÁLY­Röpülőgép. JACOB LOHNEB & C° CÉG BÉCSBEN A bejelentés napja 1915 december hó 6-ika Több hajtómotorral és légcsavarral el­látott repülőgépeknél az úgynevezett , óriás röpülőgépeknél" eddig a tartófö­lület váza, illetve a tartófölület kerete használtatott föl a motornak, vagy egy légcsavarközlőműnek, vagy az egész lég­csavar közlőmű valamely részének fölerő­sítésére, illetve ágyazására. Ezen elren­dezés és ágyazás azon hátránnyal jár, hogy a tartófölület megsérülése esetén a hajtóműnek valamely része is megsérül­het ós hogy a röpülőgép szó jel szedése esetén szükség nélkül a hajtóművet is széjjel kell szedni. E mellett a közlőmű­alkatrészek, vezetékek stb. széjjel veen­dők és a röpülőgép szerelése alkalmával megint összekötendők, mely munkálatok­nál az alkatrészek könnyen megsérülnek. Azonkívül a hajtómű kipróbálása alkal­mával a röpülőgépnek legalább fő tartó­fölületeit is össze kell szerelni. A röpülő­gép széjjelvétele és fölszerelése, valamint a hajtómű kipróbálása alkalmával esze­rint sok időrabló és költséges munka igé­nyeltetik, különösen ha tekintetbe vesz­sziik hogy egy motorral, egy légcsavarral stb. ellátott tartófölület, illetve a tartó­fölület szekrénye nem (szállítható úgy, hogy ily részeket szállítás céljából föltét­lenül széjjel kell venni. A találmány szerint ezen hátrányok azáltal kiküszöböltetnek, hogy egy, a rö­pűlési irányra harántirányban elrende­zett törzskeret (váz) van alkalmazva, mely a teljes fölszereléssel ellátott egész hajtómű föl vétellére szolgál és melyhez a leszerelhető többi röpülőgéprószek, ne­vezetesen a mellső, hátsó testrészek és taí'tófölületek csatlakoznak. A. rajzon ily röpülőgépnek (óriás rö­pülőgép) egy foganatosítani alakja és pedig egy kettős födelű gép van föltün­tetve. Az 1. ábra elölnézete- A 2. ábra fölülnézete. A rajzon látható röpülőgép négy mo­torral és pedig két belső (1, 2) és két külső <3, 4) motorral vau ellátva, melyek közül a külső (3, 4) mótor által a belső (5, 6) légcsavar közvetlenül hajtatik, míg a belső (1, 2) mótor által (7, 8) közlőmű és (9, 10) kerékmű közvetítésével egy-egy külső (11) légcsavar (a rajzon, csak a jobbdldali légcsavar látható) hajtatik. Ezen egész légcsavarhajtómű fölszerelé­sével., valamint a benzintartánnyal, hűtő­vel stb. együtt egy, a röpülési irányra ha­lántirányban elrendezett törzskereten

Next

/
Thumbnails
Contents