77078. lajstromszámú szabadalom • Munkadarabtovábbító-szerkezet hármas egyetemes hengerművekhez

_ Megjelent 1930. évi szeptember lió 4-én. MAGYAJl KIRÁLYI gfW SZABADALMI HIVATAL. . SZABADALMI LEÍRÁS 77078. szám. V/e. OSZTÁLY. Munkadarabtovábbító-szerkezet hármas egyetemes hengerművekhez. MASCHINENFABBIK SACK G. M. B. H. CÉG DÜSSELDOBF-RATHBAN A bejelentés napja 1918 február hó 16-ika. Elsőbbsége 1914 szeptember hó 17-ike A találmány tárgya munkadarabtováb­bítóiszerkezet hengerművekhez, különö­sen hármas egyetemes hengerművekhez. Ismeretes, hogy hármas hengerműveknél a hengerlendő munkadarabnak a fölső vízszintes hengerek közé való betolását azzal könnyítik meg, hogy a függélyes hengerek tengelyei között támasztó gör­gőket rendeznek el. A találmány lényege már most, abban van, hogy hármas egye­temes hengerműveknél a hengerlendő munkadarabnak visszavezetésére, illetve a fölös vízszintes hengerek közé való be­tolására, meghajtott továbbító-görgőket alkalmazunk, mimellett a görgők hajtása a függélyes hengerek segélyével történik. Ily módon a hengerlendő munkadarab visszavitele, illetve a fölső vízszintes hengerek közé való betolása a legrövi­debb munkadarabok esetén is egyszerű és veszélytelen módon, — mert önműkö­dően — válik lehetővé. A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyának két példaképen i foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábrán hármas egyetemes-hengermű az eddigelé szokásos továbbítószerkezet­tel harántmetszetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben látható. A 3. ábra a találmány szerinti szerkezet­tel ellátott hármas egyetemes-hengermű harántmetszete. A 4. ábra magát a továbbítószerkezetet mutatja nagyobb léptékű függélyes met­szetben. Az 5. ábra metszet a 4. ábrának A—JB vo­nala szerint. A (>. ábra metszet a 4. ábrának (.'—1) vo­nala szerint. A 7. ábra a továbbítószerkezet egy másik •foganatosítás] alakjának függélyes met­szete. A hármas egyetemes hengerműveknél eddigelé alkalmazott elrendezés szerint, mely az 3 . és 2. ábrákon látható, a henger­lendő munkadarabot a (4) függélyes hen­gerek felé eső oldalról, a lazán elrende­zett (9) görgők segélyével való alátá­masztás mellett tolják a (3) vízszintes hengerekhez. Ezek a laza görgők a szög­alakú (7) asztal vízszintes (8) részében vannak ágyazva, mely aisztal az (1) gör­gőkből alkotott hozzávezető, ill. átemelo­szerkezet első (6) görgője és a vízszintes hengerek között fekszik. Az oly munka­darab, mely rövidebb, mint az átemelő­szerkezet első (6) görgője és a (3,5) víz­szintes hengerek közötti, aránylag nagy

Next

/
Thumbnails
Contents