77078. lajstromszámú szabadalom • Munkadarabtovábbító-szerkezet hármas egyetemes hengerművekhez

(A) távolság (1. ós 3. ábrák) nem fog többé önműködően tovább mozgattatni. Ekkor a munkadarabot a kezelőszemély­zetnek kell a vízszintes hengerekhez előretolni. Ezt a munkát megtakaríthat­juk hajtott (9) görgők alkalmazásával, hacsak a (6, 9 és 3) görgők, illetve henge­rek közötti legnagyobb távolság egyenlő vagy kisebb, mint a görgőjárat két-két (1) görgője közötti (B) távolság. Ily el­rendezést mutatnak a 3—6. ábrák. A (14) csapágyszekrényre (5. ábra) (13) csapok segélyével szimmetrikusan két (12) pajzs van csuklósan fölerősítve, amelyek egyrészt egymásba hatoló fog­szerű (18), illetve (19) részekkel vannak ellátva, amelyek ily módon asztalt alkot­nak vékony, könnyen kihajló lienger­lendő rudak számára és másrészt egy­mással szembenfekvő (11) csapokat hor­danak, amelyekre a (10) görgők vannak fölillesztve; A (10) görgőket a (15) ten­gelyeken elrendezett (4) függélyes hen­gerek homlokfölületei hajtják. Hogy a függélyes henger elállítása alkalmával a (12) pajzsok együttmenesztése biztosít­tassék, ezek a pajzsok fölső részükön a tengelyekkel koncentrikusan görbített (17) toldattal vannak ellátva, amelyet a (15) tengelyen elrendezett (16) gyűrű tol­data borít. Az a helyzet (4. ábra), amely ben a (10) görgők egymást csaknem érin­tik, a legkisebb (0) hengerlési szélesség­nek fele meg. Ha a hengerművet na­gyobb hengerlési szélességekre állítjuk be, akkor ugyan a (12) pajzsoknak egy­másba hatoló (18), ill. (19) fogai egymás­hoz képest megfelelően el fognak tolódni mindamellett azonban megfelelőén nagy he ngerlési szélességekhez még zárt alá­támasztást fognak alkotni a munkadarab mozgási irányában. Minthogy a (12) paj­zsok elforgathatóan és oldalt vannak föl­függesztve [1. a (13) csapokat] ennél­fogva a készülék egész súlya, amelyhez még a hengerlendő munkadarab súlyá­nak egy része is járul, a (4) függélyes hengerek homlokfölületeire nehezedik. Ily módon a (10) görgők és a (4) függé­lyes hengerek között jelentékeny súrló­dás létesül és így a görgők biztos hatását érjük el. A 7. ábra a találmány szerinti továb­bítószerkezetnek oly további foganatosí­tási alakját mutatja, amelynél a henger­lendő munkadarab mozgatását nem a (4) függélyes hengerekről, hanem azoknak függélyes (35) tengelyeiről vezetjük le. Mindegyik (15) tengelyre (22) kúpkerék van fölékelve, mely a maga mozgását a közbenső (21) kúpkerék segélyével, mely utóbbi a (14) csapágy szekrényben meg­erősített (20) csapon lazán forgathatóan van elrendezve, egy további (23) kúpke­rékre viszi át. Ez a (23) kúpkerék a (15) függélyes tengelyt körülvevő (24) hüvely fölső részét alkotja, mely hüvely alsó ré­szén (25) gallérszerű toldattá van kiké­pezve. Ha már most a (25) toldat for­gásba jut úgy az a reánehezedő munka­darabot tovamozgatja. A gallérsizerií tol­dat szélessége (26)-tal van jelölve és kb. a legkisebb hengerlési szélesség felének felel meg. Szabadalmi igények: 1. Továbbítószer kezet hármas egyetemes hengerművekhez, a függélyes henge­rek között elrendezett munkadarab­továbbító görgőkkel, jellemezve a , függélyes hengerek segélyével hajtott továbbítógörgők által. 2. Az 1. igényben védett továbbítószerke­zet foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a (10) továbbítógörgők meg vannak osztva és egy-egy (4) függélyes hengerre fekszenek föl. 3. A 2. igényben védett továbbítószerke­zet foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a (10) továbbítógörgő­ket két egyoldalasan ágyazott (.12) pajzs (11) csapjai hordják, amelyek a függélyes hengerek elállítási mozgá­sában részt vesznek. 4. A 3. igényben védett továbbítószerke­zet foganatosítási alakja, jellemezve a továbbítógörgők támasztó hatását azok nagy kölcsönös távolsága esetén

Next

/
Thumbnails
Contents